Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 723-ЕП
София, 18 август 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Янчо Димитров Колев относно отказ на ЦИК да бъде регистриран като застъпник на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ в изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г.

С входящ № ЕП-18-247 от 15 август 2014 г. на ЦИК е постъпила жалба от Янчо Димитров Колев. Жалбоподателят твърди, че при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. е бил определен за застъпник от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", като не е бил регистриран от ЦИК като такъв, както и че не е получил никакво обяснение относно мотивите за това действие. Твърди, че е установил, че е бил отхвърлен от ЦИК като застъпник. С жалбата се оспорват тези действия на ЦИК и се прави искане за подробно обяснение на мотивите да не бъде регистриран като застъпник на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН".

Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за недопустима като подадена след изтичане на предвидения тридневен срок за обжалване.

Жалбата е адресирана до Централната избирателна комисия, подадена е лично от жалбоподателя на 15 август 2014 г., като е регистрирана в ЦИК с посочения входящ номер.

По съображения за пълнота на изложението следва да се отбележи, че регистрацията на застъпници в страната се извършва не от ЦИК, а от районните избирателни комисии, пред които партиите, коалициите и инициативните комитети подават заявление за регистрация, като отказът за регистрация може да се оспори по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в тридневен срок от обявяване на решението на РИК. Към жалбата не са представени доказателства и не се съдържат твърдения пред коя РИК е заявена регистрацията, както и че такава е отказана и решението на РИК е оспорено в предвидения тридневен срок. Предвид горното ЦИК не може да се произнесе по същество срещу решение на РИК, за което няма данни дали е взето, оспорено ли е, и след като срокът за оспорване е изтекъл. Относно твърденията на жалбоподателя, че е установил отхвърляне на регистрацията му като застъпник от ЦИК следва да се отбележи, че пред комисията не е представяно и няма произнасяне по такова искане, поради което липсва предмет на обжалване, а доказателства в тази насока не са представени в жалбата.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Янчо Димитров Колев като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения