Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 722-МИ
София, 23 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/115 от 22 август 2019 г. от кмета на община Баните, област Смолян, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

 Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Баните. Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Митко Митев Огнянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Райчев Кадиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Бисеров Пенев
СЕКРЕТАР: Искра Алекова Маджарова
ЧЛЕНОВЕ: Антонина Емилова Белчева
  Пенчо Илиев Токучев
  Нешка Якимова Шехова
  Евгения Кирилова Бояджиева
  Иглика Давидова Черкезова
  Янка Йорданова Фиданова
  Антон Иванов Шишков
  Александра Руменова Бояджиева
  Валери Самуилов Ханчев
  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения