Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 722-МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 45 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Минерални бани, област Хасково

В Централната избирателна комисия с вх. № 636/03.09.2011 г. чрез ОИК - Минерални бани, област Хасково, е постъпила жалба от Илиян Иванов Петров - представител на коалиция „ОДС" - община Минерални бани, и на коалиция „Коалиция за Минерални бани 2007 г.", с която се иска отмяната на решение № 45 от 27.08.2011 г. на ОИК - Минерални бани, като неправилно и незаконосъобразно.
Жалбата до ЦИК е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
С решение № 45 от 27.08.2011 г. ОИК - Минерални бани, законосъобразно е оставила без уважение жалба с вх. № 9 от 27.08.2011 г. на ОИК от Илиян Иванов Петров в качеството му на представител на коалиция „ОДС" - община Минерални бани, с която е поискано ОИК - Минерални бани, да приложи разпоредбите на патентното законодателство и да промени наименованието „Коалиция за Минерални бани" на регистрирана местна коалиция въз основа на приложени към жалбата удостоверение с изх. № 70-00-9199/10.08.2011 г. от Патентното ведомство на Република България, с което се удостоверява, че е заявена комбинирана марка за услуги и наименование „Коалиция за Минерални бани" от Станчо Атанасов Петров - гр. Хасково, както и договор от 22.08.2011 г. между Станчо Атанасов Петров и Илиян Иванов Петров в качеството му на представител на коалиция „ОДС" - община Минерални бани, за използване и регистрация на марката „Коалиция за Минерални бани".
Местната коалиция „Коалиция за Минерални бани" с решения № 20, 21 и 22 от 26.08.2011 г. на ОИК - Минерални бани, в съответствие с чл. 95, ал. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс е регистрирана за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. за общински съветници и кмет на община Минерални бани, както и за кметове на кметства с. Ангел войвода, с. Боян Ботево, с. Винево, с. Караманци, с. Сърница, с. Татарево, с. Сусам.
Съгласно чл. 75 и 76 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) гражданскоправната защита на правата върху марка се реализира по съдебен исков ред, но не и пред общински избирателни комисии по реда на Изборния кодекс. Освен това видно от удостоверение с изх. № 70-00-9199/10.08.2011 г. от Патентното ведомство на Република България заявената комбинирана марка „Коалиция за Минерални бани" е в процес на експертиза, но не е регистрирана, т.е. съгласно чл. 10 от ЗМГО в случая не са налице възникнали права върху заявената комбинирана марка „Коалиция за Минерални бани".
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалба вх. № 636/03.09.2011 г. на ЦИК от Илиян Иванов Петров - представител на коалиция „ОДС" - община Минерални бани, и на коалиция „Коалиция за Минерални бани 2007 г." срещу решение № 45 от 27.08.2011 г. на ОИК - Минерални бани.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения