Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 721-ПВР/МИ
София, 8 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лясковец, област Велико Търново, назначена с Решение № 177-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-545/07.09.2011 г. от Сергей Христов Добрев - пълномощник на ДСБ - община Лясковец, за промяна в състава на ОИК в община Лясковец, област Велико Търново. Към предложението са приложени: заявление от Христина Миленкова Миленкова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Ренета Стоянова Бабулкова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Лясковец, област Велико Търново, Христина Миленкова Миленкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Лясковец, област Велико Търново, Ренета Стоянова Бабулкова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения