Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 720-ПВР
София, 12 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов за участие в изборите на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от инициативен комитет, подписано от Яна Владимирова Трендафилова, представляваща ИК, регистриран с Решение № 672-ПВР от 04.10.2021 г. на ЦИК, заведено под № 16 на 11 октомври 2021 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г. на ЦИК, за регистрация на кандидат за президент Цвета Кирилова Кирилова, ЕГН …, с постоянен адрес: …, и кандидат за вицепрезидент Георги Атанасов Тутанов, ЕГН …, с постоянен адрес: …

Към предложението са приложени:

  1. Заявление-декларация по чл. 318, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК и § 1, т. 1 от ДР на ИК – Приложение № 77-ПВР от изборните книжа, подписано от Цвета Кирилова Кирилова.
  2. Заявление-декларация по чл. 318, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК и § 1, т. 1 от ДР на ИК – Приложение № 77-ПВР от изборните книжа, подписано от Георги Атанасов Тутанов.
  3. Списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3217 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент и вицепрезидент, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № ПВР-04-03-41 от 12 октомври 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент и вицепрезидент за участие в изборите на 14 ноември 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати.

Налице са изискванията на чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 578-ПВР от 23 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 318, ал. 2 и чл. 321, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на републиката Цвета Кирилова Кирилова, ЕГН …, с постоянен адрес: …, и кандидат за вицепрезидент на републиката Георги Атанасов Тутанов, ЕГН …, с постоянен адрес: …, издигнати от Инициативен комитет, представляван от Яна Владимирова Трендафилова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения