Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 72-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", подписано от представляващия и председател на партията Стефан Антонов Софиянски, заведено под № 34 на 1 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 18.02.2002 г. по ф.д. № 82/2002 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф. д. № 82/2002 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 109 на „Държавен вестник", бр. 25 от 08.03.2002 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол от заседание на Политическия съвет, проведено на 26 и 27.02.2011 г., за свикване на национално събрание през м. май 2011 г.; препис-извлечение от протокол от Осмото редовно национално събрание на ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за участие в местните и президентските избори 2011 г.; препис-извлечение от протокол от 20.05.2011 г. от заседание на Управителния съвет на партията с взето решение за участие на партията в коалиция „Общност на демократичните сили" или самостоятелно на изборите през 2011 г.; протокол от заседание на Управителния съвет на ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", проведено на 02.08.2011 г., с взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрацията й в ЦИК; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-352 от 14.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 82/2002 г.; удостоверение № 2571 от 02.08.2011 г. от „Банка ДСК" ЕАД, Финансов център - Московска, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, заверена от "Банка ДСК" ЕАД разпечатка за разплащателна сметка на ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"; пълномощно от представляващия партията Стефан Антонов Софиянски на Янко Иванов Янков; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 615 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-668 от 05.08. 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения