Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 719-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Ценово, област Русе, назначена с Решение № 320-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-537/03.09.2011 г. от Галина Цветанова Георгиева - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Ценово, област Русе. Предлага се на мястото на члена на комисията Мая Георгиева Младенова, ЕГН ..., да бъде назначен Владислав Георгиев Косаков, ЕГН .... Към предложението са приложени: заявление от Мая Георгиева Младенова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта; копие от диплома за завършено висше образование на Владислав Георгиев Косаков; пълномощно № КО-Г-026/19.07.2011 г. на Пламен Дулчев Нунев; пълномощно № 8 от 27.07.2011 г. на Галина Цветанова Георгиева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Ценово, област Русе, Мая Георгиева Младенова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Ценово, област Русе, Владислав Георгиев Косаков, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения