Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 718-ПВР/МИ
София, 7 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кула, област Видин, назначена с Решение № 414-ПВР/МИ от 1808.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-554/07.09.2011 г. от Атанаска Петрова Цветанова - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Кула, за промени в състава на ОИК - Кула, област Видин. Предлага се на мястото на члена на комисията Милена Илиева Митова, ЕГН ..., да бъде назначен Милен Цветанов Цветанов, ЕГН .... Към предложението са приложени: заявление от Милена Илиева Митова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Милен Цветанов Цветанов; пълномощно на Владимир Цветанов Тошев, като представител на ПП „ГЕРБ" за област Видин; пълномощно на Атанаска Петрова Цветанова.
С вх. № ОИК-555/07.09.2011 г. Атанаска Петрова Цветанова - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Кула, предлага промени в състава на ОИК - Кула, област Видин, като на мястото на председателя на комисията Биляна Венелинова Костова-Кирилова, ЕГН ..., да бъде назначена Йошка Илиева Йончева, ЕГН .... Към предложението са приложени: заявление от Биляна Венелинова Костова-Кирилова за освобождаването й като председателна ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Йошка Илиева Йончева; пълномощно на Владимир Цветанов Тошев, като представител на ПП „ГЕРБ" за област Видин; пълномощно на Атанаска Петрова Цветанова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Кула, област Видин, Милена Илиева Митова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Кула, област Видин, Биляна Венелинова Костова-Кирилова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кула, област Видин, Милен Цветанов Цветанов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Кула, област Видин, Йошка Илиева Йончева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения