Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 717-НС
София, 15 август 2014 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 53, ал. 9, чл. 58, чл. 70, ал. 9, чл. 72, ал. 1, т. 25, чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9, чл. 124 - 126, чл. 230, ал. 2, чл. 232, ал. 1 и 2, чл. 236, ал. 6, чл. 262, ал. 1, чл. 272, чл. 283, чл. 294, чл. 298, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Партиите, коалициите и инициативните комитети регистрирали кандидати в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. може да имат свои упълномощени представители.

2. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната - броя на избирателните секции в съответния изборен район;

б) за СИК извън страната - броя на избирателните секции извън страната.

3. В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

4. Представителят на партията, коалицията и инициативният комитет се легитимира с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от него лице.

5. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

6. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до изборния ден - 4 октомври 2014 г. на районните избирателни комисии в съответния изборен район от представляващия партията или представляващите коалицията лица или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

7. За избирателните секции извън страната списъкът се изготвя по реда на т. 5 и т. 6 и се предава на Централната избирателна комисия.

8. Списъкът на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се публикува на интернет страницата на съответната Районна избирателна комисия, съответно на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 1 за РИК и Приложение № 2 за ЦИК, към решението.

9. Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в РИК, съответно в ЦИК за избирателните секции извън страната, допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискванията на т. 2. Списъкът се изготвя по реда и условията на т. 5 и 6.

10. До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от него лице. В РИК, съответно в ЦИК за избирателните секции извън страната се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

11. Районната избирателна комисия, съответно ЦИК незабавно извършва промените по т. 9 и т. 10 в публичния списък на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети.

 

Права и задължения на представителите

12. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право:

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

б) да присъстват при въвеждането и при повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;

в) да получат срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК с резултатите от съответния изборен район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в РИК. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват от СИК съответно от РИК в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 85-НС от изборните книжа), след което представителя се подписва;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

д) да присъстват при тегленето на жребия за определяне на поредните номера в бюлетината;

е) да присъстват при тегленето на жребия по чл. 298, ал. 4 от Изборния кодекс при определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция;

ж) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

13. В изборния ден представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

14. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителния знак, утвърден с Решение № 662-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК - Приложение № 2 и т. 10 от решението. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението на СИК в страната може да се оспорва пред Районната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване. Решението на СИК извън страната може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

15. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

16. На лицата в качеството им на представители на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения