Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 711-ПВР/МИ
София, 7 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Дългопол, област Варна, назначена с Решение № 228-ПВР/МИ от от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-548/07.09.2011 г. от Ферхан Юсеин Хасан - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" - община Дългопол, област Варна, за промяна в състава на ОИК в община Дългопол, област Варна. Предлага се да бъде освободен Зевджет Мехмед Фикри - член на комисията, и на негово място да бъде назначена Анифе Тайсим Тахир. Към предложението са приложени: заявление от Зевджет Мехмед Фикри за освобождаването му като член на ОИК - Дългопол; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование; заверено копие от пълномощно на председателя на ОбС на ДПС - Варна, Ерджан Себайтин Ебатин; заверено копие от пълномощно на общинския председател на ДПС в община Дългопол Ферхан Юсеин Хасан; заверено копие от удостоверение за актуално състояние на ПП „ДПС" по ф.д. № 2574/1990 г., издадено от СГС на 08.07.2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Дългопол, област Варна, Зевджет Мехмед Фикри, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Дългопол, област Варна, Анифе Тайсим Тахир, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения