Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 710-ПВР/МИ
София, 7 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, назначена с Решение № 381-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-503/31.08.2011 г. от кмета на община Лесичово за извършване на промени в ОИК - Лесичово, област Пазарджик. Предлага се от състава на ОИК да бъде освободена Гергана Славчева Шишиньова, ЕГН ... и на нейно място като член на ОИК да бъде назначена Нонка Василева Корбанколева, ЕГН .... Към предложението са приложени: предложение от ПП „НДСВ", вх. № 001-МИ-06 от 25.08.2011 г.; копие от диплома за завършено висше образование на името на Нонка Василева Корбанколева и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от същото лице. С вх. № ОИК-527/02.09.2011 г. са постъпили заявлениe за освобождаване от състава на ОИК в община Лесичово от Гергана Славчева Шишиньова и копие от предложение от ПП „НДСВ" за извършване на промени в състава на ОИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Гергана Славчева Шишиньова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Нонка Василева Корбанколева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения