Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 71-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Деветнадесети район – Русенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Русе с вх. № ЕП-05-16/28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Деветнадесети район - Русенски, поради което съставът на РИК в Деветнадесети район - Русенски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Русе предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Деветнадесети район - Русенски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Петрова Дивчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Иеремиева Маркова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Роберт Ованес Калустян
СЕКРЕТАР Виолета Ангелова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Иванова Енчева
Тодорина Рачева Михайлова
Людмил Владимиров Бъчваров
Юлий Веселинов Петров
Боряна Милкова Рускова-Салимова
Яна Данаилова Бозушка
Петър Стефков Карасимеонов
Орлин Георгиев Симеонов
Севил Веждетова Караманова
Иван Николаев Станев
Светла Костадинова Иванова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения