Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 709-МИ
София, 23 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Драгоман, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/93 от 22 август 2019 г. от кмета на община Драгоман, Софийска област, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

 Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Драгоман. Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Драгоман, Софийска област, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Цветанов Миланов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Найденова Иванова - Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Младенова Петрова
СЕКРЕТАР: Павлина Димитрова Влашева
ЧЛЕНОВЕ: Милена Кирилова Пейчева
  Тодорка Миткова Дорутева
  Бистра Георгиева Грозданова
  Милка Петрова Василева
  Лъчезар Милков Василев
  Мариела Венциславова Милева
  Зоя Велчева Георгиева
  Йонко Лозанов Лозанов
  Надежда Иванова Велинова
  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения