Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 706-МИ
София, 23 август 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 128, чл. 132 – чл. 137, ал. 1, чл. 138 – чл. 145, ал. 1, чл. 146, чл. 463 – чл.469 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І.  Общи положения

 1. Всяка партия може да участва във всеки отделен вид избор – за общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства самостоятелно или в коалиция с други партии.
 2. Всяка партия може да участва във всеки отделен вид избор само в една коалиция.
 3. Всяка партия или коалиция, регистрирана в ЦИК, може да участва в изборите за общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства в състава на различни за всеки отделен вид избор местни коалиции или самостоятелно.
 4. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии (ЗПП) до датата на обнародване в „Държавен вестник“ на указа на президента на републиката за насрочване на изборите, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Тази забрана не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии.
 5. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в последните избори за народни представители или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.
 6. Наименованието или абревиатурата на участващите партии в състава на коалиция може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията.
 7. Забраната по т. 4 и т. 5 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии, както и при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията, или на ръководството на парламентарната група.

ІІ. Регистрация на партии

 1. В изборите за общински съветници и за кметове може да участват партии, регистрирани в ЦИК и в съответната ОИК.
 2. В изборите за общински съветници и за кметове участват и регистрирани в съответната ОИК местни коалиции, в състава на които могат да участват само регистрирани в ЦИК партии или коалиции.
 3. Не по-късно от 11 септември 2019 г. (45 дни преди изборния ден) партиите представят в ЦИК заявление за регистрация- Приложение № 33-МИ от изборните книжа.

Заявлението се подписва от лицата, представляващи партията според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите партията.

 1. В заявлението за регистрация на партия се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;

б) пълното и/или съкратено наименование на партията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове;

г) адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация партията представя:

а) удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено от СГС не по-рано от 10 юли 2019 г. (датата на издаване на указа на президента на републиката за насрочване на изборите);

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г) списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощени от партията лица (Приложение № 35-МИ от изборните книжа). Регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, личния номер, номера на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, и подпис.

Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Личните данни на избирателите се обработват и предоставят при спазване на изискванията за тяхната защита.

Списъкът се предава и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 632-МИ от 20 август 2019 г. на ЦИК.

д) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 ЗПП за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация;

е) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;

ж) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

з) изрично пълномощно от представляващите партията лица, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

 1. Централната избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на условията и документите за регистрация по т. 10, 11 и 12, а списъците по т. 12, буква „г“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка.

При приемане на документите и установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 11 септември 2019 г. Когато непълнотите или несъответствията се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, факс или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

 1. Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (11 септември 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден (21 септември 2019 г.).

 1. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 12, буква „г“ от настоящия раздел, представени от партиите (Приложение № 35-МИ от изборните книжа) не по-късно от 14 септември 2019 г. (42 дни преди изборния ден) по ред, определен с Решение № 605-МИ от 14 август 2019 г. на ЦИК.
 2. Когато проверката не е приключила до 11 септември 2019 г. (крайния срок за регистрация) партията се регистрира при условията на незавършена проверка.
 3. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (11 септември 2019 г.) от проверката на ГД „ГРАО“ при МРРБ на списъка по т. 12, буква „г“, се установи че партията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

ІІІ. Регистрация на коалиции

 1. В изборите за общински съветници и за кметове може да участват коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия.
 2. Коалициите се регистрират в ЦИК въз основа на заявление (Приложение № 34-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, представляващи коалицията според решението за образуването й, подадено не по-късно от 11 септември 2019 г. (45 дни преди изборния ден). Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите коалицията.
 3. В заявлението за регистрация на коалиция се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на коалицията според решението за образуването й;

б) пълното и/или съкратено наименование на коалицията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите за общински съветници и за кметове;

г) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите и счетоводната отчетност на коалицията;

д) адрес, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация коалицията представя:

21.1. За всяка от участващите в коалицията партии:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийския градски съд не по-рано от 10 юли 2019 г. (датата на издаване на указа на президента за насрочване на изборите);

б) образец от подписа на представляващите партията;

в) образец от печата на партията;

г) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 ЗПП за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация.

21.2. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите партии.

21.3. Образец от подписите на лицата, представляващи коалицията.

21.4. Образец от печата на коалицията, ако има такъв.

21.5. Списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощени от коалицията лица (Приложение № 35-МИ от изборните книжа). Регистрацията на коалицията може да бъде подкрепена и от избиратели граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, личния номер, номера на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, и подпис.

Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Личните данни на избирателите се обработват и предоставят при спазване на изискванията за тяхната защита.

Списъкът се предава и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената и единния граждански номер на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 632-МИ от 20 август 2019 г. на ЦИК.

21.6. Удостоверение за актуална банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2 ИК (определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания), по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка.

21.7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

21.8. Изрично пълномощно от представляващите коалицията лица, в случаите когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

 1. Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по т. 19, 20 и 21, а списъците по т. 21.5. в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка.

При приемане на документите и установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 11 септември 2019 г. Когато непълнотите и несъответствията се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, факс или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват датата и часа на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

 1. Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира коалицията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (11 септември 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден (21 септември 2019 г.).

 1. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 21.5, представени от коалициите (Приложение № 35-МИ от изборните книжа), не по-късно от 14 септември 2019 г. (42 дни преди изборния ден) по ред, определен с Решение № 605-МИ от 14 август 2019 г. на ЦИК.
 2. Когато проверката не е приключила до 11 септември 2019 г. (45 дни преди изборния ден), коалицията се регистрира при условията на незавършена проверка.
 3. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (11 септември 2019 г.) от проверката на ГД „ГРАО“ на списъка по т. 21.5, се установи че коалицията не отговаря на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на коалицията и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

ІV. Промени в състава и/или наименованието на коалиция

 1. Промените, настъпили в състава на коалиция, изразяващи се в напускане на партия/партии от състава на коалицията, включване на нови партии и/или промяна в наименованието, се заявяват не по-късно от 21 септември 2019 г. (35 дни преди изборния ден) чрез подаване на заявление (Приложение № 38-МИ от изборните книжа) от лицата, представляващи партията, или от представляващите коалицията лица. Към заявлението се представя решение на коалицията за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалиция.
 2. В случай че в коалицията се включват нови партии, те представят в ЦИК не по-късно от 21 септември 2019 г. (35 дни преди изборния ден) документите по чл. 140, ал. 3, т. 1 ИК (т. 21.1. от настоящото решение).
 3. В случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.
 4. В случай че партия, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на коалицията, напусне коалицията, ЦИК с решението, с което извършва промяната в състава на коалицията, определя и тридневен срок за промяна на наименованието на коалицията. Коалицията запазва регистрацията си за участие в изборите, ако в указания срок промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление в ЦИК. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията наименованието или абревиатурата на напусналата я партия.

Промените, настъпили в състава на коалиции, се отбелязват във входящия регистъра на ЦИК (Приложение № 42-МИ от изборните книжа) и в публичния регистър (Приложение № 43-МИ от изборните книжа).

 1. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията не по-късно от 24 септември 2019 г. (32 дни преди изборния ден) партиите, които са напуснали състава й. В същия срок ЦИК отбелязва в регистрите промените, настъпили в състава на коалиция.
 2. Партия, включена в състава на коалиция, не може да участва самостоятелно на изборите.
 3. Партия, включена в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията, но не по-късно от 11 септември 2019 г. (45 дни преди изборния ден), напусне състава й, може да участва в изборите самостоятелно, след като се регистрира по реда на раздел IІ от настоящото решение.

V. Изпращане на списъци след регистрацията за участие в изборите на партии и коалиции

 1. Централната избирателна комисия незабавно след приключване на регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове изпраща на съответната общинската избирателна комисия:

а) списъци на регистрираните партии и коалиции;

б) информация за извършените промени в състава и/или наименованието на коалициите;

в) информация за заличените партии и коалиции.

VI. Заличаване на регистрация на партия или коалиция

 1. Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (24 септември 2019 г.).
 2. Заличаването се извършва по писмено заявление на партията или коалицията до ЦИК (Приложение № 39-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, представляващи партията или коалицията или от изрично упълномощени лица. Към заявлението партията или коалицията прилага и решението за заличаване.

VІI. Регистри и удостоверения

 1. За регистрация на всяка партия и коалиция, както и за промени в състава и/или наименованието на коалиция, ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват във входящия регистър на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове (Приложение № 41-МИ от изборните книжа), съответно във входящия регистър на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове (Приложение № 42-МИ от изборните книжа) и в публичния електронен регистър (Приложение № 43-ЕП от изборните книжа).
 2. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на партия за участие в изборите за общински съветници и за кметове (Приложение № 36-МИ от изборните книжа), удостоверение за регистрация на коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове (Приложение № 37-МИ от изборните книжа) и удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалиция (Приложение № 40-МИ от изборните книжа).

VІІI. Справка в списъците по раздел ІІ, т. 12, буква „г” и раздел ІІІ, т. 21. т. 5.

 1. Централната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в списъците по т. 12, буква „г” и т. 21, т. 5 по единен граждански номер, съответно – за избирател – гражданин на друга държава членка на Европейския съюз. Справката се извършва онлайн чрез интернет страницата на ЦИК при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

ІX. Подаване на документи за регистрация

 1. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове от 9.00 ч. на 2 септември 2019 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ №1.
 2. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17.00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия или коалиция е 17.00 ч. на 11 септември 2019 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция е 17,00 ч. на 21 септември 2019 г.

 1. Не се изисква нотариална заверка на документите и книжата, освен в определените в определените в Изборния кодекс случаи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения