Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 705-ПВР/МИ
София, 7 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, назначена с Решение № 140-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-522/03.09.2011 г. от Крум Маринов - кмет на община Бобошево, за промяна в състава на ОИК - Бобошево, област Кюстендил. Към предложението са приложени следните документи: предложение от Димитър Кирилов Сотиров - представляващ ПП „ГЕРБ"; писмо от ОИК - Бобошево; заявление от Стефан Милчов Стефанов за освобождаването му като член на Общинската избирателна комисия в община Бобошево; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Христо Лозанов Киров, пълномощно.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, Стефан Милчов Стефанов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, Христо Лозанов Киров, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения