Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 702-ПВР/НС
София, 11 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на номерата в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката и в бюлетината за гласуване за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 21 и чл. 326, чл. 262 ИК и § 5, т. 5, букви „а“ и „в“ от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи, в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката, и на партии и коалиции, регистрирани за участие, в бюлетината за гласуване за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва: 

I. Първо се провежда жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи, в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката, като:

1. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК. Името на председателя не се поставя в кутията. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК“.

2. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на регистрирана в ЦИК партия, коалиция и инициативен комитет. Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението на ЦИК за регистрация в частта относно наименованието в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ“.

3. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ЦИК партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи, и регистрираните кандидатски листи от инициативни комитети. Кутията се обозначава с надпис: „НОМЕРА“.

4. Председателят на ЦИК изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След изчерпване на пликовете с имената на членовете на ЦИК пликовете се връщат в първата кутия.

5. Единият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от втората кутия плик, съдържащ пълното или съкратено наименование на партия, коалиция или наименованието инициативния комитет.

6. Другият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от третата кутия плик, съдържащ пореден номер за вписване в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката.

7. Процедурата по т. 4 – 6 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети с регистрирани кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

8. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната и се отразява върху бюлетините и в протоколите на СИК и РИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

9. Определеният номер в жребия по този раздел на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, се запазва същият в бюлетината за гласуване за народни представители на 14 ноември 2021 г., ако са регистрирали кандидатска листа. Тези партии и коалиции не участват във жребия по раздел II.

II. Следващ по ред е жребият за определяне на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за народни представители, като:

10. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК. Името на председателя не се поставя в кутията. Кутията се обозначава с надпис: „ЦИК“.

11. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на регистрирана в ЦИК партия или коалиция за изборите за народни представители, с изключение на партиите и коалициите, получили номер в жребия по раздел I. Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението на ЦИК за регистрация в частта относно наименованието в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: „ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ“.

12. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер, като най-малкият номер започва след най-големия номер в жребия по раздел I. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, с изключение на партиите и коалициите, получили номер в жребия по раздел I. Кутията се обозначава с надпис: „НОМЕРА“.

13. Председателят на ЦИК изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След изчерпване на пликовете с имената на членовете на ЦИК пликовете се връщат в първата кутия.

14. Единият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от втората кутия плик, съдържащ наименованието на партия или коалиция.

15. Другият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от третата кутия плик, съдържащ пореден номер за вписване в бюлетината за гласуване за народни представители.

16. Процедурата по т. 13 – 15 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

17. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната и се отразява върху бюлетините и в протоколите на СИК и РИК в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

18. Централната избирателна комисия обявява резултата от проведения жребий с решение по реда на чл. 57, ал. 2 ИК.

19. Тегленето на жребиите се извършва публично и се излъчва по БНТ и онлайн чрез фейсбук страницата на ЦИК, като на него могат да присъстват по един представител на партия, двама представители на коалиция и по един представител на инициативен комитет, както и кандидатите за президент и вицепрезидент, при спазване на всички противоепидемични мерки.

20. Тегленето на жребиите ще се проведе на 13 октомври 2021 г., от 10,00 ч., в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения