Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 699-МИ
София, 23 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Горна Оряховица, област Велико Търново, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/65/ от 22 август 2019 г. от кмета на община Горна Оряховица, област Велико Търново, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Горна Оряховица. Протоколът от проведените консултации на 15.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Горна Оряховица, област Велико Търново, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Илиев Илиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариан Николов Терзиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Василева Велкова
СЕКРЕТАР: Милка Любомирова Ламбева-Стефанова
ЧЛЕНОВЕ:   Димитрина Йорданова Благоева
  Ваня Миткова Иванова-Петкова
  Нина Василева Петрова-Дянкова
  Николай Красимиров Илиев
  Радослав Радоев Радев
  Пламен Веселинов Костадинов
  Христинка Маринова Вишева
  Тодор Николов Тодоров
  Йорданка Георгиева Рускова
  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения