Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 698-НС
София, 14 август 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Девети изборен район – Кърджалийски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Кърджали с изх. № АК-02-1613-8/11.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-31 от 11.08.2014 г. С вх. № НС-10-14 от 14.08.2014 г. в ЦИК е постъпило предложение от председателя на ПП „АТАКА" относно състава на Районната избирателна комисия в Девети изборен район - Кърджалийски. Към писмото на областния управител са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 11.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Девети изборен район - Кърджалийски, поради което съставът на РИК в Девети изборен район - Кърджалийски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Кърджали предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Девети изборен район - Кърджалийски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Беркант Метин Барзат
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Пламенов Робов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Русева Златанова
СЕКРЕТАР Даниела Атанасова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Иванка Тодорова Таушанова
Антоанета Маринова Юрукова
Руси Профиров Латунов
Калина Вълчева Митева
Дениз Реджебов Насуфов
Иванка Петкова Илиевска
Галина Нейкова Стефанова
Нели Иванова Бъклева
Динчер Фикрет Хабиб
Петър Георгиев Бояджиев
Бисер Здравков Милев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

802-НС/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения