Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 697-НС
София, 14 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 72, ал.1, т. 8-10, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158-160, чл. 161, ал. 1, 3-6, чл. 244, чл. 245, чл. 253-260 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България:

а) навършил е 21 години към изборния ден включително;

б) няма друго гражданство, освен българско;

в) не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

г) не изтърпява наказание лишаване от свобода.

2. Кандидати за народни представители могат да бъдат издигани от регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК) партии и коалиции, както и от регистрирани в районната избирателна комисия (РИК) инициативни комитети на избиратели за издигане на независими кандидати.

3. Районната избирателна комисия регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети.

 

ІІ. Кандидатски листи

4. Кандидатите, издигнати от партии и коалиции се подреждат в кандидатски листи по многомандатни изборни райони.

5. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен изборен район. Участващите в тях партии не могат да участват със самостоятелни листи.

6. Кандидатите се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номерата, под които са подредени в кандидатската листа от предложилата ги партия или коалиция. Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния изборен район.

7. Всеки независим кандидат образува самостоятелна кандидатска листа. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

ІІІ. Лица, които не могат да бъдат регистрирани като кандидати на партии и коалиции

8. Не могат да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати за народни представители от името на партии и коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции", държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност", съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членството в политическа партия.

Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати.

ІV. Статут на кандидатите, неприкосновеност и отпуск

9. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите кандидатите за народни представители имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.

10. От деня на регистрацията регистрираните кандидати не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК, издадено по определен от комисията ред, въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. При заварено тежко престъпление разрешение за задържане не се иска, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК.

11. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата му по чл. 160, ал. 1 от ИК се прекратяват от деня на заличаването. Разпоредбата не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация. 

12. Ползването на отпуск от кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба е уредено в решение на ЦИК № 668-НС от 12 август 2014 г.

 

V. Регистриране на кандидатски листи и действителност

13. Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай, че бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация. Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, действителни са първите две по време регистрации.

14. Независим кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един многомандатен изборен район. Когато независим кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от един многомандатен изборен район, действителна е първата по време регистрация.

15. Кандидатите, предложени от партия или коалиция се регистрират от РИК след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващия/те партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица и се представя в РИК не по-късно от 2 септември 2014 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция (Приложение № 66-НС от изборните книжа);

б) декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК (Приложение № 68-НС от изборните книжа);

г) пълномощно от лицето/та, упълномощено/и да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

16. Независимите кандидати, предложени от инициативен комитет се регистрират от РИК след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 65-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се представя в РИК не по-късно от 2 септември 2014 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер и постоянния адрес и саморъчните подписи, положени пред член на инициативния комитет  на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи издигането на кандидата  (Приложение № 70-НС от изборните книжа). Всеки избирател може да участва само в един списък (подписка). Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единен граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка се определя с решение на ЦИК;

 

б) заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция (Приложение № 66-НС от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа);

г) декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 4 от ИК (Приложение № 69-НС от изборните книжа);

17. Кандидатските листи се вписват в отделен регистър (Приложение № 71-НС от изборните книжа) с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на РИК.

18. Районните избирателни комисии уведомяват ЦИК за регистрираните кандидати не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация.

19. Проверка на обстоятелствата по чл. 244 от ИК се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на ЦИК по ред, определен с решение на ЦИК.

20. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 254, ал.1 или 4 от ИК. Решенията се обявяват незабавно и се уведомяват районната избирателна комисия и съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.

21. Решенията на ЦИК за обявяване недействителността на регистрациите на кандидатите по т. 20 може да се обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) по реда на чл. 58 от ИК.

 

VІ. Обработване на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат и проверка

22. Членът на инициативния комитет, който обработва и предоставя личните данни на избирателите, подкрепящи издигането на независим кандидат за народен представител спазва изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

23. Районната избирателна комисия предава незабавно списъка (подписката) по чл. 257, ал. 2 от ИК на ТЗ „ГРАО" в МРР, която извършва проверка не по-късно от 7 септември 2014 г. (27 дни преди изборния ден).

24. Районната избирателна комисия в срок не по-късно от 7 септември 2014 г. (27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка (подписката) по т.23 въз основа на извършената проверка от ТЗ „ГРАО" в МРР.

25. Когато РИК или ЦИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е взето от ЦИК, тя незабавно го изпраща на РИК, която незабавно го изпраща на инициативния комитет. Решението на РИК може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК, а решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

26. Районната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по чл.257, ал.2 от ИК по единен граждански номер. Справката се извършва онлайн чрез интернет страницата на РИК.

 

VІІ. Условия за регистрация. Отказ

27. Районната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на ИК и при установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 2 септември 2014 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата и часа на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, РИК отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати. Отказът може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

28. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 4 септември 2014 г.(30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.

29. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 27 септември 2014 г. (7 дни преди изборния ден).

30. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 4 септември 2014 г. (30 дни преди изборния ден). Новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

VIII. Подаване на документи за регистрация на кандидати

31. Началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители в РИК се определя с решение на РИК. Крайният срок за подаване на документите е 2 септември 2014 г. (32 дни преди изборния ден).

32. Не се изисква нотариална заверка на документите по т. 15 и т. 16 от настоящото решение.

33. За регистрацията на кандидати за народни представители, предложени от партия, коалиция или инициативен комитет РИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 72-НС от изборните книжа).

34. Районната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител (приложение  към настоящото решение).

35. Решенията на РИК за регистриране на кандидати за народни представители, за обявяване недействителност на регистрацията на кандидати, за заличаване и за отказ на регистрацията на кандидати може да се оспорват пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването им. РИК изпраща незабавно жалбата и преписката към нея на ЦИК, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

728-НС/

771-НС/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения