Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 694-ПВР/МИ
София, 7 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Левски, област Плевен, назначена с Решение № 273-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-546/07.09.2011 г. от Дочко Дочев - координатор на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК - Левски, област Плевен. Предлага се на мястото на члена на комисията Марин Атанасов Маринов да бъде назначен Георги Кръстев Угринов. Към предложението са приложени: молба от Марин Атанасов Маринов за освобождаването му, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Георги Кръстев Угринов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Левски, област Плевен, Марин Атанасов Маринов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Левски, област Плевен, Георги Кръстев Угринов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения