Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 69-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Четвърти район – Великотърновски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Велико Търново с вх. № ЕП-05-31 от 31.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Четвърти район - Великотърновски, поради което съставът на РИК в Четвърти район - Великотърновски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Велико Търново предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Четвърти район - Великотърновски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Маринов Недев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Миткова Миневска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Христов Павлов
СЕКРЕТАР: Ирена Петкова Стасинопулу
ЧЛЕНОВЕ: Красимира Илиева Петрова
Гергана Бориславова Кирилова-Андреева
Деница Петрова Цветанова
Николина Красимирова Митева
Йордан Георгиев Петров
Искра Кънчева Бояджиева
Николай Красимиров Илиев
Христо Здравков Данев
Людмила Йорданова Николова-Кернова
Евгени Иванов Николов
Людмила Николаева Илиева

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения