Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 688
София, 6 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1600 (хиляда и шестстотин) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен софтуер, в комплект за всяко устройство с батерии и удължители за електрозахранване, с 5 (броя) броя смарткарти, с 2 (два) броя флашпамети, допълнително 2000 (две хиляди) броя флашпамети, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София и предаване в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“

Централната избирателна комисия открива процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради необходимост от неотложно възлагане на поръчката, породена от наличието на изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗОП и невъзможност да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за провеждане на открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне по ЗОП, предвид следните МОТИВИ:

Със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, обнародван в ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., машинно гласуване се произвежда на всички видове избори, включително когато едновременно се произвеждат повече от един вид избор, като в избирателната секция избирателят гласува само с бюлетина за машинно гласуване, с изключение на секциите по чл. 212, ал. 5 ИК. Машинно гласуване се произвежда и в секции извън страната при определените в закона условия. С Решение от 02.09.2021 г. на Народното събрание на Република България (обн., ДВ, бр. 73 от 03.09.2021 г.) са насрочени избори за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., а с Указ № 245 от 14.09.2021 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.) на 14 ноември 2021 г. са насрочени предсрочни избори за народни представители. Едновременното произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и избори за народни представители ще се осъществи за първи път, освен това само с машинно гласуване в над 9000 избирателни секции в страната и избирателни секции извън страната, определени при наличие на посочените в ИК условия. Произвеждането на двата вида избори на една и съща дата изисква гласуване с две различни бюлетини, което технологично ще удължи времето за гласуване на един избирател, съответно налага увеличаване броя на секциите, в които трябва да се поставят две машини за гласуване, за да се гарантира упражняването на правото на глас от избирателите.

Централната избирателна комисия, като взе предвид краткия срок след изборите за народни представители, произведени на 11.07.2021 г., до датата на насрочените за 14.11.2021 г. избори, установените практически логистични затруднения при доставянето на СУЕМГ в условията на Covid-19, както и краткия срок от 7 дни, определен в Конституцията и Изборния кодекс за произвеждане на евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възникват съществени затруднения, дори невъзможност да изпълни нормално нормативно установените си съгласно Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори, само с наличните СУЕМГ. Чрез провеждането на процедура на договаряне без предварително обявление се цели обезпечаване на изборния процес, конкретно обезпечаване на машинното гласуване в избирателните секции с по-голям брой избиратели, в кратки срокове.

При така посочената фактическа обстановка, която обосновава настъпилите изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя (ЦИК) събития и поради причини, които не са в резултат на неговото поведение, а именно насрочването на предсрочни избори за народни представители и по този начин произвеждането едновременно на два различни вида избори, които водят до същественото затрудняване на организацията и произвеждането им, включително обезпечаване на машинно гласуване, трябва да се проведе процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП.

В допълнение към фактическата обстановка следва да се отбележи, че за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. ще са необходими не по-малко от 9401 машини, по една във всяка секция в страната, както и над 700 машини в избирателните секции извън страната. Поради краткото време между изборите за президент и вицепрезидент на републиката и евентуални нови избори за президент и вицепрезидент на републиката и с цел да се гарантира машинното гласуване в секциите извън страната е наложително да се осигури достатъчен брой машини, част от които да се ползват само на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, предвид изключително краткия срок, в който трябва да бъдат параметризирани електронните бюлетини и транспортирани машините извън страната в над 60 държави. За нуждите на разяснителната кампания, както и за провеждане на обучения на РИК и СИК, ще са необходими по-голям брой машини в сравнение с изборите на 11.07.2021 г.

Въпреки предприетите действия от страна на ЦИК за осигуряване на достатъчен брой СУЕМГ за нормалното провеждане на изборния процес и гарантиране правото на глас на българските граждани до настоящия момент, като се вземе предвид, че на изборите на 14 ноември 2021 г. ще се произведат едновременно два национални избора, поставянето на допълнителна машина в още избирателни секции, освен определените при произвеждането на изборите на 11 юли 2021 г., е наложително. Трябва да се вземат предвид секциите с голям брой избиратели по избирателните списъци и секциите, в които на 11 юли 2021 г. са гласували повече от 320 избиратели, като в тях се осигури втора машина, за да се оптимизира времето за гласуване, да се избегне струпване на избиратели и да се намалят свързаните с това рискове в условията на COVID-19.

Централната избирателна комисия ще организира изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с доставените по Договор № 1 от 06.02.2021 г. 9600 СУЕМГ, А-4 Модел 517 и доставените по Договор № 22 от 24.06.2021 г. 1637 СУЕМГ, А-4 Модел 517,  произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В. При доставяне на допълнителен брой от 1600 СУЕМГ, същите по вид и модел, като тези, с които ще се произведат изборите, ще се постигне пълна хардуерна и софтуерна съвместимост. Придобиване на СУЕМГ с различни технически характеристики при кратките срокове за запознаване с техническата им документация, удостоверяване на съответствията съгласно чл. 213а ИК и одитиране на системния и приложен софтуер ще създаде затруднения в тяхното използване, настройка на системния и приложен софтуер, както и ще затрудни изпълнението на предвидените в Изборния кодекс дейности на възложителя и компетентните органи по чл. 213а, ал. 2 ИК. Същото мотивира отправяне на покана до производителя  на СУЕМГ, А-4 Модел 517, а именно Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В. и до дружествата, доставили същия тип устройства за предходни избори.

Предвид гореизложеното, Централната избирателна комисия ще покани Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В., частно дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговската камара в Амстердам с номер 04032259, със седалище и адрес на управление Густав Малерплейн 25 С, 1082MS, Амстердам, Нидерландия, представлявано от Франс Харм Гуннинк – управляващ директор, „Информационно обслужване“ АД, ЕИК 831641791, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, ул. „Панайот Волов“ № 2, представлявано от Ивайло Филипов – изпълнителен директор, и  „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров – изпълнителен директор, за провеждане на преговори и сключване на договор.

С оглед взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделни взаимосвързани дейности, настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и може да доведе до невъзможност за произвеждане на изборите.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 212 и чл. 213 от Изборния кодекс, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 64 ППЗОП Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. ОТКРИВА процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1600 (хиляда и шестстотин) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен софтуер, в комплект за всяко устройство с батерии и удължители за електрозахранване, с 5 (броя) броя смарткарти, с 2 (два) броя флашпамети, допълнително 2000 (две хиляди) броя флашпамети, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София и предаване в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“.

2. Одобрява технически спецификации – Приложение № 1 към решението.

3. Одобрява покана за участие в процедурата.

4. Да се поканят Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. Частно дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговската камара в Амстердам с номер 04032259, със седалище и адрес на управление Густав Малерплейн 25 С, 1082MS, Амстердам, Нидерландия, представлявано от Франс Харм Гуннинк – управляващ директор, „Информационно обслужване“ АД, ЕИК 831641791, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, ул. „Панайот Волов“ № 2, представлявано от Ивайло Филипов – изпълнителен директор, и „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров – изпълнителен директор, за провеждане на преговори и сключване на договор.

5. Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 8 680 000 (осем милиона шестстотин и осемдесет хиляди) лева без включен ДДС.

5.1. При сключване от Централната избирателна комисия на договор за доставка на допълнителен брой специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) с инсталиран системен софтуер в съответствие с предмета на обществената поръчка  необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, съгласно чл. 17, ал. 1 от Постановление № 305 от 17.09.2021 г. на Министерския съвет за приемане на план-сметка за разходите за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

6. Гаранция за изпълнение.

6.1. При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от общата цена на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора.

6.2. В случай на изменение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението

6.3. Гаранция за изпълнение се представя във формите, определени в чл. 111 ЗОП.

6.4. Условията на представяне, задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение ще бъдат уредени в договора за възлагане на обществена поръчка въз основа на проведените преговори.

7. Изисквания за участие.

7.1. За участника в преговорите не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП.

7.2. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 ЗОП.

7.3. Доказване липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП.

8. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

а) документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП.

б) декларация по чл. 3, т. 8, вр. чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

в) декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

9. Определя за отговорни длъжностни лица Николай Желязков – главен юрисконсулт, и Иван Владимиров – юрисконсулт, в звено „Правна дейност“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения