Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 687-ПВР/НС
София, 6 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.“

Процедурата се открива на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) поради наличие на изключителни права. Съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) хартиените бюлетини се отпечатват от Печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници.

Гореизложеното мотивира Централната избирателна комисия (ЦИК) да отправи покана до „Печатница на Българска народна банка” АД с адрес в гр. София, пощенски код 1784, бул. „Цариградско шосе” № 117, ЕИК 130800278, за провеждане на преговори и сключване на договор.

Поради законово установените изключителни права на изпълнителя взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделни взаимосвързани дейности настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е незаконосъобразно, нецелесъобразно и би довело до невъзможност за осигуряване на качествен краен резултат за възложителя.

На основание чл. 209, ал. 1 ИК, чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП и чл. 65 ППЗОП Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И : 

 

 1. Открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП и чл. 65 ППЗОП, във връзка с чл. 209, ал. 1 ИК с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.”.
 2. Технически спецификации и изисквания за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.:

С Решение № 538-ПВР/НС от 16.09.2021 г., Решение № 557- ПВР/НС от 17.09.2021 г., Решение № 558-ПВР/НС от 20.09.2021 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 21.09.2021 г.) и Решение № 562-ПВР/НС от 20.09.2021 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.) ЦИК утвърди образците на бюлетини и кочани за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., включително приложения № 118-ПВР, № 119-ПВР, № 120-ПВР, № 121-НС, № 122-НС, № 123-НС.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 19 от Изборния кодекс ЦИК утвърди технически характеристики на бюлетините за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Посочените изисквания и параметри са на база разпоредбите на Изборния кодекс и приетите от Централната избирателна комисия решения и дават обща информация с цел подпомагане подготовката за участие в процедурата.

Окончателните спецификации и изисквания, свързани с изработката и доставката на бюлетините, ще бъдат уточнени при договарянето в съответствие с решенията и указанията на ЦИК.

2.1. Хартия за бюлетините

Хартията за бюлетините се осигурява от изпълнителя. Съгласно чл. 208 ИК в случаите по чл. 212, ал. 5 и чл. 269 ИК гласуването се извършва с общи хартиени бюлетини по образец, утвърден от ЦИК. Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с поредни номера и са защитени с полиграфическа защита.

С Решение № 617-ПВР/НС от 24.09.2021 г. ЦИК утвърди грамажа на хартията за отпечатване на бюлетините – 120 гр/м². За доказване на това изискване кандидатът задължително представя сертификат от производителя и протокол от изпитване в акредитирана лаборатория.

Поканеният участник трябва да представи заверена (с подпис и печат) мостра на изпитаната хартия с двустранно отпечатване върху нея. По този начин участникът гарантира, че при избор от страна на възложителя на конкретен вид мостра целият тираж от бюлетини ще бъде изпълнен само и изцяло с избрания вид хартия.

Централната избирателна комисия може да определя допълнителни изисквания към хартията за бюлетините, като за доказване на определените изисквания кандидатът задължително представя сертификат от производителя и протокол от изпитване в акредитирана лаборатория.

Мострите, сертификатите и протоколите от изпитването се прилагат заедно с останалите документи за участие.

2.2. Формат на хартията

Форматът на хартията е в зависимост от използваната технология на отпечатване. Хартията може да бъде форматирана или ролна.

2.3. Изработка на бюлетините (изходни материали – предпечат – съдържание и формат, полиграфическа защита, отпечатване, номерация, перфорация, тираж, довършителна обработка – кочаниране, опаковане и др.)

Броят на отпечатаните бюлетини се посочва в заявка на ЦИК за всеки изборен район, както и за гласуване в секциите извън страната. Съгласно чл. 209, ал. 2 ИК бюлетините се подреждат в кочан по 100 бюлетини.

Изходни материали – предпечат – Предпечатната подготовка се извършва от изпълнителя и се предава за одобрение чрез специална електронна система в ЦИК и РИК. Изпълнителят предоставя по един екземпляр от одобрените предпечатни заготовки на възложителя и на Министерството на финансите.

Съдържание – съгласно чл. 261 ИК и чл. 325 ИК, Решение № 538-ПВР/НС от 16.09.2021 г., Решение № 557- ПВР/НС от 17.09.2021 г., Решение № 558-ПВР/НС от 20.09.2021 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 21.09.2021 г.) и Решение № 562-ПВР/НС от 20.09.2021 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.) относно образците на бюлетини и кочани за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., включително приложения № 118-ПВР, № 119-ПВР, № 120-ПВР, № 121-НС, № 122-НС, № 123-НС и в съответствие с техническите характеристики на бюлетината, утвърдени от ЦИК с решение, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 19 ИК.

В съответствие с посочените разпоредби се изработват общо бюлетини, както следва:

 1. Бюлетина за гласуване за президент и вицепрезидент (за страната);
 2. Бюлетина за гласуване извън страната за президент и вицепрезидент;
 3. 31 (тридесет и един) вида бюлетини за всеки изборен район в изборите за народни представители за страната;
 4. 1 (един) вид бюлетина за гласуване в изборите за народни представители в секциите извън страната.

Съгласно чл. 261, ал. 5 ИК и чл. 325, ал. 4 ИК на гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.

Формат – в съответствие с техническите образци на бюлетините, утвърдени от ЦИК, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 19 ИК.

Полиграфическа защита – съгласно чл. 208 ИК гласуването се извършва с хартиени бюлетини по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, защитени с полиграфическа защита. Полиграфическата защита на бюлетините съгласно чл. 57, ал. 1, т. 19 ИК е утвърдена от ЦИК. Печатницата на БНБ въвежда допълнителна защита, освен определената от възложителя в техническите характеристики.

Отпечатване – отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм. и доп., ДВ. бр.101 от 27 ноември 2020 г.) и в съответствие с решенията на ЦИК за осъществяване на контрол от комисията при отпечатването на хартиените бюлетини.

Номерация и перфорация – съгласно чл. 209, ал. 2 ИК, при откъсване върху бюлетината и върху кочана трябва да остава един и същи номер, който да се сравнява от избирателната комисия след гласуването и преди пускането на бюлетината в избирателната кутия. Изискванията за перфорация и номерация на бюлетината се определят в съответствие с техническите характеристики на образец на бюлетината по видове избори.

Други дейности по изработката на бюлетините – в съответствие с техническия образец на бюлетината, утвърден от ЦИК, могат да бъдат възложени и други дейности.

 1. Тираж на бюлетините

Броят на отпечатаните бюлетини се заявява от ЦИК въз основа на предложенията на областните управители по изборни райони за страната, а за секциите извън страната – по предложение от МВнР.

Прогнозното количество на бюлетините за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. е по 7 100 000 (седем милиона и сто хиляди) броя за всеки вид избор.

Прогнозното количество на бюлетините за произвеждане на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. е 7 100 000 (седем милиона и сто хиляди) броя.

Информация за бюлетините за гласуване в страната по изборни райони, както и за гласуване в секциите извън страната ще бъде предоставена преди отпечатването на бюлетините.

С оглед големия брой на бюлетините, изключително краткия срок за отпечатване на бюлетините и необходимостта от верифициране на съдържащата се в тях информация от всички РИК, респ. ЦИК, за партиите, коалициите и независимите кандидати, в съответствие с изискванията на чл. 261-262, чл. 325-326, във връзка с чл. 57, ал. 1 т. 1, т. 10 и т. 12 и чл. 72, ал. 1, т. 8 ИК, поканеният участник при договарянето трябва да представи подход за реализация на тези изисквания, в т. ч. в процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините за изборите. Поканеният участник следва да декларира подизпълнителите си.

 1. Довършителна обработка на бюлетините

Съгласно чл. 209, ал. 2 ИК бюлетините се подреждат в кочан по 100 бюлетини. В зависимост от решенията на Централната избирателна комисия могат да бъдат поставени и допълнителни изисквания при довършителната обработка на бюлетините. При откъсване върху бюлетината и върху кочана трябва да остава един и същи номер, който да се сравнява от избирателната комисия след гласуването и преди пускането ѝ в избирателната кутия.

Готовите бюлетини трябва да бъдат опаковани по видове избори по подходящ начин, позволяващ лесно разпределяне по получатели.

 1. Транспортиране и получаване на готовите бюлетини

Получаването и транспортирането на готовите бюлетини се извършва в съответствие с решенията на ЦИК.

Изпълнителят на поръчката трябва да разполага с необходимите транспортни средства (собствени и/или наети), за да осигури транспортирането и доставката на готовата продукция (бюлетините) до всички областни центрове.

Изпълнението на транспортирането и доставките на бюлетините до местоназначението се удостоверява с екземпляр/копие от документ (товарителница/протокол), подписан от представители на печатницата, на доставчика и упълномощени представители на съответната РИК и областната администрация, който се представя от печатницата пред ЦИК при отчитане на изпълнението на поръчката.

Адресите на доставка и лицата за контакт от областните администрации се предоставят на изпълнителя след подписването на договор.

 1. Допълнителни изисквания към поканения участник

Допълнителните изисквания за осигуряване на контрол върху отпечатаните количества и манипулациите с технологичния отпадък са в съответствие с решенията на ЦИК.

Изпълнителят носи отговорност за спазването на тези допълнителни изисквания.

Мостра на изпитаната хартия, с двустранно отпечатване върху нея, заедно със сертификат от производителя и протокол от изпитване в акредитирана лаборатория се представя при преговорите преди подписване на договора.

 1. Срок за изпълнение на поръчката с транспорт, осигурен от изпълнителя:
 • за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.:до 23.10.2021 г. – за доставката на бюлетините до Министерството на външните работи – гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2.
 • до 10.11.2021 г. – за доставката на бюлетините до всички областни администрации;
 • за произвеждане на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката:до 17.11.2021 г. – за доставката на бюлетините до Министерството на външните работи – гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2. Доставката на бюлетини се извършва на части по график, уточнен и съгласуван между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Бюлетините се опаковат по начин указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 • до 19.11.2021 г. – за доставката на бюлетините до всички областни администрации;
 1. Максималната прогнозна стойност за една бюлетина е в размер на 0,188 (нула цяло сто осемдесет и осем) лева без включен ДДС.
 2. Да се покани „Печатница на Българска народна банка” АД с адрес в гр. София, пощенски код 1784, бул. „Цариградско шосе” № 117, ЕИК 130800278, за провеждане на преговори и сключване на договор.
 3. Гаранция за изпълнение

10.1.  Преди сключване на договора изпълнителят представя гаранция за изпълнение под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на Централната избирателна комисия или под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя в полза на възложителя в размер на 3 (три) на сто от цената за изпълнение на договора без вкл. ДДС. В случай че се представя банкова гаранция, същата следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след приключване на договора и приемане на работата.

Набирателна сметка на Централната избирателна комисия: Българска народна банка, IBAN: BG85BNBG96613300107003, BIC: BNBGBGSD.

10.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на договора и приемане на работата, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

10.3. Възложителят може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако:

а) в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд;

б) ако изпълнителят не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде развален по негова вина, както и в случаите на лошо, частично и друго неизпълнение. В тези случаи, задържаната гаранция не изчерпва правата на възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

 1. Контрол по изработването и доставката на бюлетините

11.1. Контролът по изработването и доставката на бюлетините се извършва от възложителя съгласно чл. 6, ал. 3 ИК и съответните решения на ЦИК.

11.2. Започването на процеса на отпечатване е в съответствие с решенията на ЦИК и сключения договор.

11.3. Възложителят може по всяко време да извършва проверки във всеки един от етапите по обмен на информация, съгласуване, одобряване, потвърждаване и започване на процеса по отпечатване на бюлетините, включително при предаването и транспортирането на отпечатаните бюлетини, както и на място в печатницата (всяка печатница изпълнител) чрез упълномощени членове на комисията и има право:

а) да спира започването на отпечатването на бюлетините в случаите на констатирани грешки в съдържанието;

б) на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

в) да изисква допълнителни справки, сведения и други документи, свързани с проверката. Ръководителите и служителите на Печатницата на БНБ (печатниците изпълнители) са длъжни да съдействат на ЦИК при осъществяване на контролната й дейност.

11.4. Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва след проверка на технологичния брак и печатните форми в съответната печатница под контрола на Министерството на финансите. При проверката на технологичния брак и на печатните форми, както и при унищожаването им, може да присъстват упълномощени членове на ЦИК съгласно предварително съгласуван график. За проверката се съставят протоколи, един екземпляр от които се изпраща на ЦИК.

 1. Изисквания за участие.

12.1. За участника не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП, а именно:

12.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

12.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 12.1.1. в друга държава членка или трета страна;

12.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

12.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

12.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

12.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

12.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 12.1.1, 12.1.2 и 12.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява по пълномощие, основанията по т. 12.1.1, 12.1.2 и 12.1.7 се отнасят и за това физическо лице.

12.2. За да участва в договарянето, поканеният участник следва да удостовери отсъствието на основанието по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон.

12.3. За да участва в договарянето, поканеният участник следва да удостовери отсъствието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

12.4. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 ЗОП.

12.5. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП.

12.6. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника, са:

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП – свидетелство за съдимост;

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;

 1. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, следва да представи и:

а) декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС;

б) декларация за обстоятелствата по чл. 69 ЗПКОНПИ.

 1. Определя отговорно длъжностно лице Николай Желязков – главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорното длъжностно лице:

- да създаде обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществява всички дейности по ЗОП, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения