Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 684-ПВР/НС
София, 5 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.”

Централната избирателна на основание чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс (ИК) определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, по Решение № 563-ПВР/НС от 20.09.2021 г., изменено с  Решение № 572-ПВР/НС от 23.09.2021 г. на ЦИК, не по-късно от 55 дни преди изборния ден и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД. Законодателят е определил с разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 33 ИК изпълнението да се възложи на „Информационно обслужване“ АД, което е основание за провеждане на обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда чл. 79, ал. 1, т. 3, буква  „в“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 65 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Поради законово установените изключителни права на изпълнителя, взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделни взаимосвързани дейности, настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е незаконосъобразно, нецелесъобразно и би довело до невъзможност за обработване на данните от изборите, включително резултатита от гласуването.

Гореизложеното мотивира ЦИК да отправи покана до „Информационно обслужване“ АД, ЕИК 831641791, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Панайот Волов“ № 2, за провеждане на преговори и сключване на договор.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 33, вр. с  § 3 ДР ИК, чл. 18, ал. 1, т. 8, чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗОП, чл. 65 ППЗОП, Решение № 563-ПВР/НС от 20.09.2021 г., изменено с Решение № 572-ПВР/НС от 23.09.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И : 

 

 1. Открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП, по реда на чл. 65 ППЗОП с предмет „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.”.
 2. Технически спецификации и изисквания са определени в Решение № 563-ПВР/НС от 20.09.2021 г., изменено с Решение № 572-ПВР/НС от 23.09.2021 г., с което ЦИК е приела Изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – Технически спецификации (приложение към Решение № 563-ПВР/НС от 20.09.2021 г., изменено с Решение № 572-ПВР/НС от 23.09.2021 г.), които са задължителни за изпълнение.
 3. Да се покани „Информационно обслужване” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2, с ЕИК 831641791, за провеждане на преговори и сключване на договор.
 4. Прогнозната стойност на обществена поръчка е в размер на 5 885 000 лева без включен ДДС, включваща и произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, ако има такъв.
 5. Срокoве за изпълнение на поръчката:

5.1. Началният срок за изпълнението на дейностите по компютърна обработка в РИК и ЦИК на данните от протоколите на СИК и РИК и от записващите технически устройства с данните от машинното гласуване за резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, ако има такъв, (включително предоставя периодично (на всеки астрономически час) на ЦИК междинни данни от гласуването по секции, населени места, изборни райони, секции извън страната и общо за страната и извън страната, сканиране и публикуване на секционните протоколи на СИК и протокола на РИК и излъчване на заседанията на РИК в реално време на интернет страницата на съответната комисия), е датата на сключване на договора, а времето за обработка в:

 1. Районните избирателни комисии:

а) Предоставянето на данните за протоколите на РИК да се извърши не по-късно от 3 (три) часа след приемането от РИК и потвърждаването на последния секционен протокол, но във всички случаи не по-късно от 48 часа от приключване на гласуването.

б) Предоставяне на сканирани копия от протоколите на СИК на РИК да се извърши не по-късно от 5 (пет) часа след получаване и потвърждаване на последния секционен протокол, но във всички случаи не по-късно от 48 часа от приключване на гласуването съгласно чл. 57, ал. 1, т. 39 от Изборния кодекс.

 1. ЦИК:

- до 5 (пет) часа след получаването на последния секционен протокол от ЦИК изпълнителят предоставя на ЦИК разпечатка с всички несъответствия на числовите данни между базите данни, създадени в РИК и в ЦИК;

- изчисляването на окончателните резултати да се извърши не по-късно от 5 (пет) часа, след като ЦИК предостави на изпълнителя взетите решения по всички различия в данните.

- изпълнителят може да предаде резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. поотделно във времето.

Крайният срок за осигуряване излъчването в реално време на заседанията на РИК на интернет страницата на съответната комисия е до 5 декември 2021 г.

5.2. Крайният срок за изпълнение на работата по подготовка, оформяне за печат на данните от гласуването и резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., отпечатването им в бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите, включително и на технически носител, и предаването им в ЦИК, е не по-късно от 14 декември 2021 г.

5.3. В рамките на началния и крайния срок по предходните текстове се определят междинни срокове на изпълнението, установени с Решение № 563-ПВР/НС от 20.09.2021 г., изменено с Решение № 572-ПВР/НС от 23.09.2021 г., относно изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – Технически спецификации (приложение към Решение № 563-ПВР/НС от 20.09.2021 г., изменено с Решение № 572-ПВР/НС от 23.09.2021 г. на ЦИК).

5.4. Сроковете за изпълнение се удължават с толкова дни, с колкото възложителят забави изпълнението на поетите от него задължения по договора за обществена поръчка. В този случай изпълнителят прави всичко възможно, за да ускори максимално изпълнението на задълженията си по т. 1. с оглед спазване на сроковете, предвидени в Изборния кодекс. Установяването на забавата става с двустранно подписан протокол между страните.

 1. Гаранция за изпълнение на договора

6.1. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора се представя от поканения участник при подписване на договора, в размер на до 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС.

6.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума по сметка на Централната избирателна комисия: Българска народна банка, IBAN: BG85BNBG96613300107003, BIC: BNBGBGSD;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Текстът на банковата гаранция и застраховката се съгласува с възложителя

6.3. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

6.4. В случай че се представя банкова гаранция или застраховка същата следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след приключване на договора и приемане на работата.

6.5. При представяне на гаранцията изрично се посочва предметът на обществената поръчка, за която се внася/представя гаранцията за изпълнение.

6.6. Поканеният участник избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

6.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

 1. Изисквания за участие.

7.1. Участникът трябва да отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

 1. Преди подписване на договора, участникът определен за изпълнител, следва да представи и:

а) декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

б) декларация за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

 1. Определя за отговорно длъжностно лице Николай Желязков – главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорното длъжностно лице:

- да създаде обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществява всички дейности по ЗОП, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения