Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 681-МИ
София, 3 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба с вх. № 631/03.09.2011 г. от коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА (партия „Съюз на демократичните сили”, партия „Демократи за силна България”, партия „Българска нова демокрация”, партия „Обединени земеделци”, партия „Български земеделски народен съюз”, парт

Постъпила е жалба с вх. № 631/03.09.2011г. на ЦИК от Коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА (партия „Съюз на демократичните сили", партия „Демократи за силна България", партия „Българска нова демокрация", партия „Обединени земеделци", партия „Български земеделски народен съюз", партия „Земеделски народен съюз", коалиция „ОДС - Общност на демократичните сили", партия „Партия на българските жени", партия „Съюз на патриотичните сили „Защита", партия „Обединена социалдемокрация")", представлявана от Иво Цветанов Иванов и Валери Тимов Георгиев, в която в условията на обективно кумулативно съединяване са предявени: жалба против решение № 56-МИ/31.08.2011 г. на ОИК-Монтана; жалба против решение № 58-МИ/01.09.2011 г. на ОИК-Монтана, и жалба против решение № 59-МИ/01.09.2011 г. на ОИК-Монтана.
Навежда се общо твърдение за допустимост на жалбата, като подадена в срок, при наличие на правен интерес у жалбоподателя, както и наличие на формалното основание по чл. 33, ал. 3 от ИК за право на жалба против подлежащи на обжалване актове на ОИК-Монтана. Иска се цялостна отмяна на така постановените от ОИК решения.
В съдържателната част по същество жалбоподателят диференцира оплакванията си против актовете, както следва:
Твърди се, че с решение № 56-МИ/31.08.2011 г. ОИК-Монтана, е отказала да извърши промени в състава на Коалиция „Заедно за Монтана (партия СДС, партия ДСБ, партия БНД, партия Обединени земеделци, партия БЗНС, партия Земеделски народен съюз, партия ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО, партия „ОДС", партия „Партия на българските жени", партия СПС „Защита", партия Новото време, партия Обединена социалдемокрация)", поискано със заявление вх. № 50/28.08.2011 г. и с вх. № 52/28.08.2011 г. до ОИК Монтана, по изложени в решението мотиви. С решението е прието, че след като регистрацията на субекта е отменена изцяло с решение № 568-МИ/28.08.2011 г. на ЦИК, то не е налице регистриран в ОИК субект за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. и следователно не могат да бъдат извършвани промени в състава му.
Навеждат се твърдения, че с решението на ЦИК е констатирана нередовност в начина на изписване на една от партиите в състава на коалицията със съкратено наименование и е дадено указание на ОИК-Монтана, да даде указания на заявителя в този смисъл.
Излага се също така, че двете заявления предхождат постановяване решението на ЦИК, установяват напускане на състава на коалицията на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" и следователно изпълняват указания на ОИК-Монтана, в тази част. С две свои решения ОИК е регистрирала за самостоятелно участие в местните избори ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" и ПП „Новото време". Поради това жалбоподателят счита, че с всяка от двете самостоятелни регистрации ОИК е била длъжна да извършва промени в състава на коалицията досежно регистрираните за самостоятелно участие партии. От горното се навежда извод за незаконосъобразност на акта, поради това че не е извършено заличаване от името на коалицията на напусналите я партии.
Така предявената жалба Централната избирателна комисия намира за допустима за разглеждане като подадена в срок от активно легитимирана страна против подлежащ на обжалване акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна, по следните съображения:
Обжалваното решение е постановено на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 от ИК, Решение № 568-МИ/28.08.2011 г. на ЦИК и Решение № 203/12.08.2011 г. на ЦИК.
С процесното решение и след обсъждане на приложените към заявлението документи, както и заявление в свободен текст с вх. № 48/28.08.2011 г. и заявление в свободен текст с вх. № 53/28.08.2011 г., са изложени съображения, че заявление с вх. № 50/28.08.2011 г. всъщност е подадено от коалиция „Заедно за Монтана (СДС, ДСБ, БНД, Обединени земеделци, БЗНС, Земеделски народен съюз, ВМРО - НИЕ, Коалиция „ОДС", Партия на българските жени, СПС „Защита", Новото време, Обединена социалдемокрация)", което се установява и от приложеното към преписката заявление. Регистрацията на тази местна коалиция е отменена с Решение № 568-МИ/28.08.2011 г. на ЦИК. Така поради липса на регистриран субект, не може да бъде извършена и промяна в състава му. На поредно място ОИК е съобразил и наличието на регистрация на два от субектите от така заявения състав на коалицията - ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" и ПП „Новото време" за самостоятелно участие в изборите за общински съветници и кметове на територията на община Монтана.
Централната избирателна комисия не намира за основателни доводите на жалбоподателя, че единствено констатираната с Решение № 568-МИ/28.08.2011 г. на ЦИК нередовност на подаденото от него заявление за регистрация се изразява в неправилното изписване на включена в състава партия. Изрично в мотивите на решението съществува констатация за липса на доказателства за валидно взето решение за създаване на местната коалиция, поради нередовности в представеното решение за създаването й, както и поради наличие на предшестващо това решение друго такова на участник от състава й за самостоятелно участие, които на поредно място водят и до нередовност и на подаденото заявление за регистрация (Приложение № 26).
Освен това от приложеното от ОИК копие от регистъра по повод искане за комплектуване на жалбата не се установява на заявителя да е давано указание в този смисъл, респективно представеното от него заявление да е в изпълнение на такова. Допълнително е представено и решение № 55-МИ/31.08.2011 г. на ОИК, с което е отказана регистрацията на Коалиция „Заедно за Монтана (СДС, ДСБ, БНД, Обединени земеделци, БЗНС, Земеделски народен съюз, ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО, Коалиция „ОДС", Партия на българските жени, СПС „Защита", Новото време, Обединена социалдемокрация)", за което няма данни за постъпила жалба.
Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от ИК решенията на ЦИК по жалби против решения на ОИК са окончателни и необжалваеми актове, задължителни за ОИК. Решението на ЦИК е постановено преди произнасянето на ОИК-Монтана, по процесното заявление, има преюдициален характер по отношение на него и следователно, с оглед изложеното, правилно е и кредитирано при постановяване на обжалваното решение № 56-МИ/31.08.2011 г. на ОИК-Монтана.
С оглед изложеното по-горе и като съобрази, че решението е постановено в съответствие с правомощията на ОИК при наличие на необходимия кворум - 17 членове, и с необходимото мнозинство, Централната избирателна комисия намира така съединената жалба за неоснователна, а постановеният акт за законосъобразен и като такъв, следва да бъде потвърден изцяло.
По втората обективно съединена жалба се твърди, че с решение № 58-МИ/01.09.2011 г. на ОИК-Монтана, е отказано извършването на промени в състава на Коалиция „Заедно за Монтана (партия СДС, партия ДСБ, партия БНД, партия Обединени земеделци, партия БЗНС, партия Земеделски народен съюз, партия ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО, партия „ОДС", партия „Партия на българските жени", партия СПС „Защита", партия Новото време, партия Обединена социалдемокрация)", по заявление с вх. № 50 и 52 от 28.08.2011 г. до ОИК.
Навеждат се твърдения за изпълнение на дадени по телефон указания за отстраняване на непълноти с представяне на решение от 29.08.2011 г. за промяна в състава на коалиция, изразяващи се в напускане на състава й на две от участващите партии. Излагат се доводи за несъгласие с мотивите на постановеното решение от ОИК по съображения, че местната коалиция е възникнала с валиден акт - учредително решение от 22.08.2011 г., представено с първоначално подаденото от коалицията заявление за регистрация на субекта (с вх. № 14/24.08.2011 г. до ОИК). Следователно представеният протокол № 5/29.08.2011 г. следвало да се възприема в смисъл за еднозначно изразена воля за промени в състава на валидно учредена коалиция. Не се споделят и доводите, че до 28.08.2011 г. - крайния срок за регистрация, коалицията не е разполагала с валиден акт за създаването си, тъй като решението на ЦИК за отмяна на регистрацията третира единствено проблеми, свързани с неправилно изписване на наименованието на включена в състава на коалицията партия. Поддържа твърдения, че коалицията е възникнала с валиден акт - решението от 22.08.2011 г.
Така предявената жалба Централната избирателна комисия намира за допустима до разглеждане, като подадена в срок от активно легитимирана страна, против подлежащ на обжалване акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна, по следните съображения:
Решението е взето на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 от ИК, Решение № 568-МИ/28.08.2011 г. на ЦИК и Решение № 203/12.08.2011 г. на ЦИК.
От представеното решение № 58-МИ/01.09.2011г. на ОИК-Монтана, се установява, че същото всъщност е постановено по повод разглеждане на заявление с вх. № 58/30.08.2011 г. до ОИК. От така представеното към преписката заявление се установява, че същото е с касателство за промяна в състава на коалиция от партии на заявителя Коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА (партия „Съюз на демократичните сили", партия „Демократи за силна България", партия „Българска нова демокрация", партия „Обединени земеделци", партия „Български земеделски народен съюз", партия „Земеделски народен съюз", партия „ОДС - Общност на демократичните сили", партия „Партия на българските жени", партия „Съюз на патриотичните сили „Защита", партия „Обединена социалдемокрация")" и е свързано с напускането на двете посочени по-горе партии.
От представеното копие от регистъра се установява дадено указание заявителят да представи ново приложение № 26, доказателства за наличие на валидно взето решение за създаване на коалицията и всички необходими към заявлението документи. Жалбоподателят не оспорва получаването на указания в този смисъл. Същите ЦИК намира за такива, дадени в съответствие с констатираните в нейното Решение № 568-МИ/28.08.2011 г. нередовности. Същите обаче не могат да бъдат изпълнени и отстранени с подаване на заявление за промяна в състава на коалиция, представляващо Приложение № 23 от утвърдените от ЦИК изборни книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. Освен това ЦИК споделя изложените доводи в посочения по - горе по предходната жалба смисъл, че не могат да бъдат извършвани промени в състава на местна коалиция при липса на регистрация на такава в ОИК. Още повече, че жалбоподателят поддържа твърдения, че валидно е възникнал с решение от 22.08.2011 г., приложено към заявлението му за първоначална регистрация, което именно решение не е възприето от ЦИК за валиден акт за учредяване по подробно изложени в решението съображения, което на поредно място поражда негативни правни последици и за заявлението за регистрация на местната коалиция.
Решението на ЦИК има задължителен характер, както по отношение на ОИК, така и по отношение на всички участващи в изборите субекти, какъвто е настоящият случай. При правилно дадени указания от ОИК, в съответствие с решението на ЦИК, не се установява жалбоподателят да изпълнява същите с така подадените документи. Представяне на доказателства за наличие на валидно взето решение означава именно представяне на валидно взето решение за създаден в съответствие с ИК субект за участие в изборите и то в преклузивния срок за регистрация. Противното би означавало допускане на нарушение на разпоредбата на чл. 95, ал. 6 от ИК и поставяне в неравностойно положение на участниците в изборния процес, като се допуска учредяването на такива или промени в състава им да се извършват след срока за регистрация за всички участници в местните избори.
С оглед на горното и при съобразяване, че решението е взето в границите на правомощията на ОИК, при наличие на кворум (в случая 17 членове) и при необходимото мнозинство, Централната избирателна комисия счита така постановеното от ОИК-Монтана, решение № 58-МИ от 01.09.2011 г. за законосъобразно и следва да бъде потвърдено изцяло.
Последната обективно съединена жалба е предявена против решение № 59-МИ/01.09.2011 г. на ОИК-Монтана, с което е отказана регистрация на Коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА (партия „Съюз на демократичните сили", партия „Демократи за силна България", партия „Българска нова демокрация", партия „Обединени земеделци", партия „Български земеделски народен съюз", партия „Земеделски народен съюз", партия „ОДС - Общност на демократичните сили", партия „Партия на българските жени", партия „Съюз на патриотичните сили „Защита", партия „Обединена социалдемокрация")", поискана със заявление с вх. № 59 от 30.08.2011г. до ОИК.
И в тази жалба изводите на ОИК, че от представените доказателства не се установява наличие на валидно възникнал субект в срока за регистрация, се оспорват от жалбоподателя по съображения, че същият е учреден с валидно взето решение от 22.08.2011г., представено с първоначалното заявление за регистрация. Твърди се, че допълнителното решение от 29.08.2011 г. следва да се разглежда като такова в допълнение на подаденото на 24.08.2011 г. заявление и съдържащо промени в състава на валидно възникнала коалиция. С него се изпълняват според жалбоподателя дадените от ОИК указания на 28.08.2011 г. в 23,58 часа. В тази връзка по-горе ЦИК изложи подробни съображения за невъзприемане правните доводи на жалбоподателя по съображения от свое Решение № 568-МИ/28.08.2011г. на ЦИК, разпоредбата на чл. 95, ал. 6 от ИК и съобразяване на правния принцип за равнопоставеност на субектите в изборния процес.
По наведените доводи за неправилно некредитиране на представеното удостоверение за банкова сметка от ОИК с твърдения, че сметката е идентична с първоначално подадената на 24.08.2011 г., коалицията не е получавала указания в този смисъл и сметката отговаря на условието да бъде „новооткрита", защото всъщност по нея до момента кампания не е обслужвана.
Централната избирателна комисия не споделя така наведените доводи по съображения, че в указанията на ОИК изрично е разписано да бъдат приложени всички нужни към заявлението документи, което несъмнено включва и представяне на доказателства за новооткрита банкова сметка по смисъла на чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК, т. е. открита на името на една от включените в състава й партии след решението за създаване на местната коалиция. Изборният кодекс в тази връзка не предвижда преценка на изискването за наличие на новооткрита банкова сметка да се извършва по съображения дали тя е използвана до момента, а дали откриването й е станало по повод и след наличие на учредена коалиция, която във връзка с участието си в изборите ще използва тази сметка за обслужване на предизборната си кампания. С това се цели дефинирането на сметката, по която ще бъде обслужвана предизборната кампания на партията на територията на цялата страна от сметката, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията, в чийто състав е включена. В този смисъл под новооткрита банкова сметка следва да се разбира такава, открита след създаване на коалицията на името на една от включените в състава й партии и по повод участието на тази коалиция в местните избори. След като ОИК правилно е приела, че представеният протокол дори да обективира валидно взето решение за създаване на коалиция, сметката, по която ще бъде обслужвана предизборната й кампания, не е новооткрита такава, тъй като по преписката се съдържат данни както за представяне на тази сметка със заявлението от 24.08.2011 г., така и поради това, че в удостоверението изрично е разписано, че тя е открита на 23.08.2011 г.
С оглед на горното и при съобразяване, че решението е взето в границите на правомощията на ОИК, при наличие на кворум (в случая 17 членове) и при необходимото мнозинство, Централната избирателна комисия счита така постановеното от ОИК Монтана Решение №59-МИ/01.09.2011г. за законосъобразно и следва да бъде потвърдено изцяло.
Поради горното и на основание чл.33, ал.3 от ИК във връзка с чл.95 от ИК, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 56-МИ/31.08.2011 г. на ОИК-Монтана, с което е отказана промяна в състава на Коалиция „Заедно за Монтана (СДС, ДСБ, БНД, Обединени земеделци, БЗНС, Земеделски народен съюз, ВМРО - НИЕ, Коалиция „ОДС", Партия на българските жени, СПС „Защита", Новото време, Обединена социалдемокрация)" заявени от представляващите местната коалиция със заявление - Приложение № 23 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., с вх. № 50 от 28.08.2011 г. на ОИК и заявление с вх. № 53/28.08.2011 г. на ОИК.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 58-МИ/01.09.2011 г. на ОИК-Монтана, с което са отказани промени в състава на местна коалиция с посочена като заявител с наименование Коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА (партия „Съюз на демократичните сили", партия „Демократи за силна България", партия „Българска нова демокрация", партия „Обединени земеделци", партия „Български земеделски народен съюз", партия „Земеделски народен съюз", коалиция „ОДС - Общност на демократичните сили", партия „Партия на българските жени", партия „Съюз на патриотичните сили „Защита", партия „Обединена социалдемокрация")" заявени със заявление - Приложение № 23 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., с вх. № 58/30.08.2011 г. на ОИК.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 59-МИ/01.09.2011 г. на ОИК-Монтана, с което е отказана регистрация на Коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА (партия „Съюз на демократичните сили", партия „Демократи за силна България", партия „Българска нова демокрация", партия „Обединени земеделци", партия „Български земеделски народен съюз", партия „Земеделски народен съюз", партия „ОДС - Общност на демократичните сили", партия „Партия на българските жени", партия „Съюз на патриотичните сили „Защита", партия „Обединена социалдемокрация")", заявена с три заявления - Приложение 26 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., всички с идентичен вх. № 59/30.08.2011 г. на ОИК - Монтана.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения