Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 680-ПВР/МИ
София, 3 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 3 - 5 и чл. 176, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение на ЦИК № 56-ПВР/МИ от 05.08.2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Утвърждава методиката, към която общинските избирателни комисии са длъжни да се придържат при определяне на състава и ръководството на секционните избирателни комисии.

2. Ръководството на секционната избирателна комисия се състои от председател, зам.-председател и секретар, като председателят и секретарят не могат да бъдат от квотата на една и съща партия или коалиция от партии.

3. Методиката е описана в приложение, което е неразделна част от това решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 


Приложение

МЕТОДИКА

за определяне на състава на секционните избирателни комисии

Чл. 1. Методиката определя изчислителната процедура, по която се разпределят незаетите места в секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район (общината), останали след удовлетворяване на квотата на ПП ГЕРБ и фиксираната в ИК максимална квота на НДСВ от 2 %. Този излишък се получава в резултат на различните изисквания между чл. 15, ал. 3 и чл. 35, ал. 3 от Изборния кодекс.

 

Чл. 2. Методиката се състои от няколко последователни стъпки.

(1)       На първата стъпка се определя общият брой членове на СИК в рамките на избирателния район съгласно чл. 35, ал. 3 от Изборния кодекс и в съответствие с т. 16 на Решение № 56-ПВР/МИ от 5.08.2011 г. на ЦИК.

(2)       На втората стъпка се определя съотношението (относителният дял) на партиите (без ПП ГЕРБ и ПП НДСВ), които могат да получат допълнителни места в СИК. Този дял за всички избирателни райони (общини) е еднакъв и се получава по следния начин съгласно чл. 35, ал. 3 от ИК:

Централната избирателна комисия се състои от 21 члена. От тях 10 са от квотата на ПП ГЕРБ, 1 от квотата на ПП НДСВ. Останалите 10 члена са от квотите на другите парламентарно представени партии и коалиции. Тяхното съотношение е 4 за Коалиция на България (КБ), 3 за ДПС, 2 за АТАКА и 1 за Синята коалиция (СК). Това съотношение може да се запише като 0.4:0.3:0.2:0.1 и по-нататък ще се използва за разпределение на броя на членовете по метода на най-големия остатък.

(3)       На третата стъпка се намира действителният брой на местата, които представители на ПП ГЕРБ и ПП НДСВ могат да заемат. Този брой е сумата от всички места, определени на базата на действителния размер на секциите в района. Например, ако в района има 10 секции по 5 члена, общият брой членове на СИК ще е 10х5 =50. ПП ГЕРБ ще има, съгласно чл. 15, ал. 3, 10х2 = 20 места, а ПП НДСВ на максимум 0,02х50 = 1 място.

(4)       За разпределение остават 50-21 = 29 места. Тези места се разпределят съгласно метода на най-големия остатък. За тази цел броят на незаетите места се умножава на относителния дял на партията или коалицията, даден в ал. 2. Резултатите са показани в таблица 1.Таблица 1

 

Партия/

Коалиция

Относителен дял 

Произведение

Цял брой места

Допълнителен брой места

Окончателен брой места

КБ

0.4

0.4х29 = 11.60

11

0

11

ДПС

0.3

0.3х29 = 8.70

8

1

9

АТАКА

0.2

0.2х29  =5.80

5

1

6

СК

0.1

0.1х29 = 2.9

2

1

3

Общо

1.0

29

26

3

 29

След определянето на целия брой места остават три неразпределени места. Най-голям остатък има СК, затова тя получава първото от останалите три места. Вторият по големина остатък е на АТАКА и второто неразпределено място се дава на тази партия. Третото (последно) място отива към ДПС.

В резултат на преразпределението получаваме крайното разпределение по партии и коалиции. То е дадено в таблица 2.

Таблица 2

Партия/ Коалиция

Брой места

Действителен % (от общия брой)

Секционно ръководство

ГЕРБ

20

40.00

15

КБ

11

24.00

6

ДПС

9

16.00

4

АТАКА

6

12.00

3

Синя коалиция (СК)

3

6.00

1

НДСВ

1

2.00

1

Общо

50

100.00

30

(4) Съставът на секционното ръководство се определя на основание на чл. 35, ал. 3 от ИК и т. 16 на Решение № 56-ПВР/МИ от 5.08.2011 г. на ЦИК по метода на най-големия остатък. В примера имаме 10 секции с председател, зам.-председател и секретар или 30 души. От тях ПП ГЕРБ има 0,49х30 = 14,7 или 15 позиции. Разпределението на всички партии е показано в колона „Секционно ръководство" на таблица 2.

Чл. 3. В случая, когато в избирателния район има секции с различен брой членове, описаната процедура се прилага като най-напред се определи броят на членовете и след това се работи по описаната схема.  Това е показано в следващия пример.

Нека е даден избирателен район от 183 секции. От тях 10 да са с по 5 члена, 30 със седем члена и 143 да са с 9 члена. Общият брой на членовете ще е 10х5 + 30х7 + 143х9 = 1547 члена. ГЕРБ има право на 10х2 + 30х3 + 143х4 = 682 места. НДСВ има право на максимум 2 % от местата, т.е. на 1547х0.02 = 30.94, което фиксира 30 места. Общо имаме разпределени 682 + 30 = 712 места. За разпределение остават 1547-712 = 835 места. По метода на най-големия остатък, като използваме разпределението от чл. 2, ал. 2 получаваме резултатите от таблица 3. В последната колона е показано как се разпределят местата в ръководството.

Таблица 3

Партия/Коалиция

Брой места

Действителен % (от общия брой)

Секционно ръководство

ГЕРБ

682

44.09

269

КБ

334

21.59

107

ДПС

250.5 (251)

16.19

81

АТАКА

167

10.80

54

Синя коалиция (СК)

83.5 (83)

5.39

27

НДСВ

30

1.94

11

Общо

1547

100.00

549

От таблицата се вижда, че ДПС и СК имат еднакви остатъци. Поради тази причина едно място остава неразпределено. То се предоставя на партията или коалицията с по-голяма квота в ЦИК. В случая това е ДПС.


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения