Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 68-ЕП
София, 04.04.2019

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямболски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Ямбол с вх. № ЕП-05-4\25 от 30.03.2019 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК – Ямболски. Към писмото са представени протокол от 29.03.2019 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиция „България без цензура“ – коалиция, която не е парламентарно представени, но има избран с нейна листа член на Европейския парламент от Република България.

Впоследствие с вх. № ЕП-05-4\24 от 30.03.2019 г. от г-жа Диана Ангелова Димитрова – упълномощен представител на коалиция „Реформаторски блок“ – коалиция, която не е парламентарно представена, но има избран с нейна листа член на Европейския парламент от Република България, в ЦИК е представено предложение за член на РИК – Ямболски, заедно с необходимите документи.

От представената преписка в цялост се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, включително и впоследствие постъпилото предложение от коалиция „Реформаторски блок“, в които се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 8 от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен– Ямболски, в състав от 15 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Антонова Янева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лора Алекова Каламерова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Иванов Дойчев
СЕКРЕТАР: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова
ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Минков Димитров
  Димитър Събев Събев
  Ани Стефанова Канева
  Диляна Кръстева Ставрева
  Елена Димитрова Иванова-Георгиева
  Яна Михайлова Първанова
  Атанаска Димитрова Христова
  Красимира Иванова Колева
  Жени Колева Петрова
  Силвия Николаева Атанасова
  Ваня Стоянова Авджиева

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1837-МИ / 14.07.2020

  относно: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

 • № 1836-МИ / 14.07.2020

  относно: налагане на административно наказание на „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД, собственик на електронното издание на сайта Epicenter.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 1835-МИ / 14.07.2020

  относно: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и частични избори за кметове

 • всички решения