Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 671-ПВР/МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Радомир, област Перник, назначена с Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е искане с вх. № ОИК-489/30.08.2011 г. от Общинската избирателна комисия в община Радомир, област Перник, за промени в състава на ОИК в община Радомир, област Перник. Към искането са приложени: предложение от Пламен Станков Алексиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за замяна на Тереза Емилова Генкова и Владислава Петрова Младенова - членове на ОИК, с Елица Танева Мавродиева и Кичка Иванова Величкова; 2 бр. искане от Тереза Емилова Генкова и Владислава Петрова Младенова за освобождаването им като членове на комисията; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти и копия от дипломи за завършено семестриално висше образование на Елица Танева Мавродиева и Кичка Иванова Величкова; пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Радомир, област Перник, Тереза Емилова Генкова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Радомир, област Перник, Владислава Петрова Младенова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Радомир, област Перник, Елица Танева Мавродиева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Радомир, област Перник, Кичка Иванова Величкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1764-МИ / 20.02.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

  • № 1763-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас

  • № 1762-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград

  • всички решения