Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 671-ПВР/МИ
София, 2 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Радомир, област Перник, назначена с Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е искане с вх. № ОИК-489/30.08.2011 г. от Общинската избирателна комисия в община Радомир, област Перник, за промени в състава на ОИК в община Радомир, област Перник. Към искането са приложени: предложение от Пламен Станков Алексиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за замяна на Тереза Емилова Генкова и Владислава Петрова Младенова - членове на ОИК, с Елица Танева Мавродиева и Кичка Иванова Величкова; 2 бр. искане от Тереза Емилова Генкова и Владислава Петрова Младенова за освобождаването им като членове на комисията; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти и копия от дипломи за завършено семестриално висше образование на Елица Танева Мавродиева и Кичка Иванова Величкова; пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Радомир, област Перник, Тереза Емилова Генкова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Радомир, област Перник, Владислава Петрова Младенова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Радомир, област Перник, Елица Танева Мавродиева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Радомир, област Перник, Кичка Иванова Величкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения