Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 671-ПВР/МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Радомир, област Перник, назначена с Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е искане с вх. № ОИК-489/30.08.2011 г. от Общинската избирателна комисия в община Радомир, област Перник, за промени в състава на ОИК в община Радомир, област Перник. Към искането са приложени: предложение от Пламен Станков Алексиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за замяна на Тереза Емилова Генкова и Владислава Петрова Младенова - членове на ОИК, с Елица Танева Мавродиева и Кичка Иванова Величкова; 2 бр. искане от Тереза Емилова Генкова и Владислава Петрова Младенова за освобождаването им като членове на комисията; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти и копия от дипломи за завършено семестриално висше образование на Елица Танева Мавродиева и Кичка Иванова Величкова; пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Радомир, област Перник, Тереза Емилова Генкова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Радомир, област Перник, Владислава Петрова Младенова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Радомир, област Перник, Елица Танева Мавродиева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Радомир, област Перник, Кичка Иванова Величкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения