Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 670-ПВР/МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Суворово, област Варна, назначена с Решение № 395-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-488/29.08.2011 г. от Павлин Параскевов - кмет на община Суворово, за промени в състава на ОИК в община Суворово, област Варна. Към писмото са приложени: предложение, подписано от Антон Демиров Енев и Димо Златев Димов - представители на „Синята коалиция", за замяна на Атанас Христов Николов с Албена Георгиева Желязкова; молба от Атанас Христов Николов за освобождаването му като член на комисията; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и уверение № У5-5284 от 26.08.2011 г. издадено от администратор на ВСУ „Черноризец Храбър", гр. Варна, за завършено висше образование на Албена Георгиева Желязкова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Суворово, област Варна, Атанас Христов Николов, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Суворово, област Варна, Албена Георгиева Желязкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения