Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 667-ПВР/МИ
София, 2 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Сухиндол, област Велико Търново, назначена с Решение № 268-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-510/01.09.2011 г. от Христо Димитров Христов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Велико Търново, за промени в състава на ОИК в община Сухиндол, област Велико Търново. Предлага се като членове на Общинската избирателна комисия в община Сухиндол, област Велико Търново да бъдат освободени Красимира Алфредова Спартянова, ЕГН ...и  Светла Николова Банчева, ЕГН ...и на тяхно място да бъдат назначени Максим Евтимов Максимов, ЕГН ...и Радка Дончева Атанасова, ЕГН ....

Към предложението са приложени заявления за освобождаване от Красимира Алфредова Спатянова и Светла Николова Банчева; декларации по чл. 16, ал.2 от ИК от Максим Евтимов Максимов и Радка Дончева Атанасова; копия от личните карти на Максим Евтимов Максимов и Радка Дончева Атанасова; копия от дипломите за завършено висше образование на Максим Евтимов Максимов и Радка Дончева Атанасова; пълномощно от представляващия партия „ГЕРБ" на Христо Димитров Христов.

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-518/02.09.2011 г. от Христо Димитров Христов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Велико Търново, за промени в състава на ОИК в община Сухиндол, област Велико Търново. Предлага се като член на Общинската избирателна комисия в община Сухиндол, област Велико Търново да бъде освободена Миглена Кирилова Монева, ЕГН ...и на нейно място да бъде назначена Красимира Иванова Басаркова-Бижева, ЕГН ....

Към предложението са приложени заявление за освобождаване от Миглена Кирилова Монева; декларация по чл. 16, ал.2 от ИК от Красимира Иванова Басаркова-Бижева; копие от личната карта на Красимира Иванова Басаркова-Бижева; копие от дипломата за завършено висше образование на Красимира Иванова Басаркова-Бижева; пълномощно от представляващия партия „ГЕРБ" на Христо Димитров Христов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сухиндол, област Велико Търново, Красимира Алфредова Спартянова, ЕГН ....

АНУЛИРА издаденото удостоверение на името на Красимира Алфредова Спартянова.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сухиндол, област Велико Търново, Светла Николова Банчева, ЕГН ....

АНУЛИРА издаденото удостоверение на името на Светла Николова Банчева.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сухиндол, област Велико Търново, Миглена Кирилова Монева, ЕГН ....

АНУЛИРА издаденото удостоверение на името на Миглена Кирилова Монева.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сухиндол, област Велико Търново, Максим Евтимов Максимов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сухиндол, област Велико Търново, Радка Дончева Атанасова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сухиндол, област Велико Търново, Красимира Иванова Басаркова-Бижева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения