Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 666-ПВР/МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Ружинци, област Видин, назначена с Решение № 423-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-358/21.08.2011 г. от Емил Тодоров Лилов - областен координатор на ПП „АТАКА" за област Видин, за промяна в състава на ОИК в община Ружинци, област Видин. Предлага се Лозинка Ангелова Живкова, ЕГН ..., да бъде освободена като секретар на ОИК в община Ружинци, област Видин, и на нейно място да бъде назначена Аня Илиева Вълчева, ЕГН .... Към предложението са приложени: декларация от Лозинка Ангелова Живкова за освобождаването й от длъжността секретар на ОИК в община Ружинци; пълномощно от представляващия партия „АТАКА" в община Ружинци Емил Тодоров Лилов; декларация от Аня Илиева Вълчева съгласно чл. 16, ал. 2, от ИК; копие от диплома за завършено полувисше образование към 04.07.1995 г., приравнена на документ за висше образование съгласно Закона за висшето образование в Република България. Към преписката е приложено и копие от личната карта на Аня Илиева Вълчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Ружинци, област Видин, Лозинка Ангелова Живкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Ружинци, област Видин, Аня Илиева Вълчева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения