Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 665-ПВР/МИ
София, 8 август 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белица, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-21 от 29.07.2014 г. от Иван Лазаров Стойчев - общински координатор на ПП „ГЕРБ" - Белица, за назначаването на Яна Атанасова Терзиева за член на ОИК - Белица, област Благоевград, на мястото на Ирина Асенова Банкова, освободена с Решение № 635-ПВР/МИ от 22 юли 2014 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 66 от ИК - 1 бр.; копие от дипломата за завършено висше образование - 1 бр.; копие от документ за самоличност - 1 бр., и пълномощни от Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Даниела Савеклиева и Иван Стойчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белица, област Благоевград, Яна Атанасова Терзиева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

635-ПВР/МИ/

Календар

Решения