Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 663
София, 1 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Дейности по техническо осигуряване на машинното гласуване със специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, включващи:
„Параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на 61 (шестдесет и едно) СУЕМГ за частичните местни избори на 3 октомври 2021 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните местни избори на 3 октомври 2021 г. и при евентуален втори тур;
модифициране на софтуера, предмет на Договор № 1 от 06.02.2021 г., сключен между ЦИК и „Сиела Норма“ АД в резултат на обществена поръчка № 04312-2020-0001, и параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на до 12 400 (дванадесет хиляди и четиристотин) СУЕМГ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.;
при нов избор (втори тур) за президент и вицепрезидент на републиката параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на до 12 400 (дванадесет хиляди и четиристотин) СУЕМГ за новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., съгласно техническата спецификация и условията на договора“, открита с Решение № 548-ПВР/НС от 17.09.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка № 04312-2021-0013, обявена с решение за откриване на процедурата – Решение № 548-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на ЦИК и № F 153839 от 17.09.2021 г. в Регистъра на обществените поръчки (РОП), публикувана в РОП на 17.09.2021 г

 1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, ал. 1, чл. 112, ал. 8 ЗОП, чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП и чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 548-ПВР/НС от 17.09.2021 г., Заповед № 15-АД от 17.09.2021 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на преговори, отразените резултати в протоколи от работата на комисията от 09.2021 г., 21.09.2021 г., 25.09.2021 г., 28.09.2021 г. и 28.09.2021 г. и доклад от 01.10.2021 г. от работата на комисията, одобрен с протоколно решение от 01.10.2021 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

Със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, обнародван в ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., машинно гласуване се произвежда на всички видове избори, като в избирателната секция избирателят гласува само с бюлетина за машинно гласуване, с изключение на секциите по чл. 212, ал. 5 ИК. Машинно гласуване се произвежда и в секции извън страната при определените в закона условия.  С Решение от 02.09.2021 г. на Народното събрание на Република България (обн., ДВ, бр. 73 от 03.09.2021 г.) са насрочени избори за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., а с Указ № 245 от 14.09.2021 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.) на същата дата – 14 ноември 2021 г., са насрочени предсрочни избори за народни представители. Едновременното произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и избори за народни представители ще се осъществи за първи път и за първи път трябва да бъде организирано с изцяло машинно гласуване, което налага параметризиране на софтуера за гласуване с една машина в двата вида избори, технологично ще удължи времето за гласуване на един избирател, съответно налага увеличаване броя на секциите, в които трябва да се поставят две машини за гласуване.

Като се вземе предвид краткият срок от изборите за народни представители на 11.07.2021 г. до датата на насрочените избори, както и краткият срок от 7 дни, определен в Конституцията на Република България и Изборния кодекс за произвеждане на евентуален нов избор (втори тур) за президент и вицепрезидент на републиката, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възникват съществени затруднения, дори невъзможност да изпълни нормално нормативно установените си съгласно Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори. Чрез провеждането на процедура на договаряне без предварително обявление се цели обезпечаване на изборния процес, конкретно обезпечаване на машинното гласуване в избирателните секции с голям брой избиратели, в кратки срокове.

При така посочената фактическа обстановка, която обосновава настъпилите изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя (ЦИК) събития, и поради причини, които не са в резултат на неговото поведение, а именно насрочването на предсрочни избори за народни представители и по този начин произвеждането едновременно на двата вида избори, които водят до същественото затрудняване на организацията и произвеждането на изборите, включително обезпечаване на машинно гласуване, трябва да се проведе процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП.

Към настоящия момент действието на Договор № 1 от 06.02.2021 г. между ЦИК и „Сиела Норма“ АД, по който следва да бъде предаден софтуерът, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, както и действието на Договор № 22 от 24.06.2021 г. между ЦИК и „Информационно обслужване“ АД в частта относно осигуряване на 3-то ниво отдалечени софтуерни консултации от производителя на СУЕМГ Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В. на специалисти-разработчици, посочени от ЦИК, по модифициране на приложението, обучение, документация и процедури с цел придобиване на способност за автономно управление и модифициране на софтуера за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс (ИК), без намеса на доставчика и производителя от ЦИК, не са приключили, което не позволява на Възложителя сам да модифицира софтуера за предстоящите на 14 ноември 2021 г. избори.

При така посочената фактическа обстановка, която обосновава настъпилите изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя (ЦИК) събития, и поради причини, които не са в резултат на неговото поведение, а именно произвеждането на два избора по едно и също време – за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, което води до съществено затрудняване на нормалното изпълнение на предвидените в Изборния кодекс дейности на възложителя (организацията и провеждането на машинното гласуване), трябва да се проведе процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП.

Горепосоченото е мотивирало Централната избирателна комисия в рамките на откритата процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП да покани за преговори „Сиела Норма“ АД.

За провеждане на преговорите с поканения участник „Сиела Норма“ АД със Заповед № 15-АД от 17.09.2021 г. на председателя на ЦИК е назначена комисия. Резултатите от проведените преговори са отразени в протоколи от работата на комисията от 20.09.2021 г., 21.09.2021 г., 25.09.2021 г., 28.09.2021 г. и 28.09.2021 г. и доклад от 01.10.2021 г. от работата на комисията, одобрен с протоколно решение от 01.10.2021 г. на ЦИК .

В хода на преговорите е установено съответствие на предложената от поканения участник цена с максималната прогнозна стойност на поръчката в размер на 12 000 000 (дванадесет милиона) лв.; установено е съответствие на поставените от възложителя условия по предмета на поръчката и постигнатите договорености с поканения участник „Сиела Норма“ АД; установено е съответствие на параметрите на постигнатите договорености с параметрите на поръчката; установено е, че за поканения участник „Сиела Норма“ АД са изпълнени условията на чл. 109 ЗОП.

Предвид гореизложеното, Централната избирателна комисия в качеството си на възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И :

 

І. ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) 04312-2021-0013, „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров.

ІІ. ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП, с предмет: „Дейности по техническо осигуряване на машинното гласуване със специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, включващи:

„Параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на 61 (шестдесет и едно) СУЕМГ за частичните местни избори на 3 октомври 2021 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните местни избори на 3 октомври 2021 г. и при евентуален втори тур;

модифициране на софтуера, предмет на Договор № 1 от 06.02.2021 г., сключен между ЦИК и „Сиела Норма“ АД в резултат на обществена поръчка № 04312-2020-0001, и параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на до 12 400 (дванадесет хиляди и четиристотин) СУЕМГ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.;

при нов избор (втори тур) за президент и вицепрезидент на републиката параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на до 12 400 (дванадесет хиляди и четиристотин) СУЕМГ за новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., съгласно техническата спецификация и условията на договора“, на участника „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров.

ІІІ. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише договор със „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580 за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП настоящото решение, протоколите и докладът от работата на комисията да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението, съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1543-НС / 02.10.2022

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1542-НС / 02.10.2022

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1541-НС / 02.10.2022

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения