Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 663-МИ
София, 2 септември 2011 г.

ОТНОСНО: жалба на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решения № 33 и № 34 от 26.08.2011 г. на ОИК в община Куклен, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № 556 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Александър Маиров Сиди, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 33 от 26.08.2011 г. на ОИК - Куклен, област Пловдив, с което е допусната поправка на явна фактическа грешка в решение № 16 от 24.08.2011 г. на ОИК - Куклен, с което е регистрирана ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници в община Куклен на 23 октомври 2011 г., и срещу решение № 34 от 26.08.2011 г. на ОИК - Куклен, област Пловдив, с което е допусната поправка на явна фактическа грешка в решение № 17 от 24.08.2011 г. на ОИК - Куклен, с което е регистрирана ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за кмет на община Куклен на 23 октомври 2011 г., като във всички решения наименованието на партията, което ще бъде изписано в бюлетината, е само с абревиатура „ВМРО - НИЕ".

Жалбоподателят твърди, че в нарушение на разпоредби от Изборния кодекс и на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия в община Куклен неправилно е допуснала партията да се изписва в бюлетината с наименование „ВМРО - НИЕ". Жалбата е депозирана пред ОИК - Куклен, на 28.08.2011 г.

Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена при наличие на правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт и в предписания от закона срок, също така и за основателна. С решение № 16 от 24.08.2011 г. на ОИК - Куклен, е регистрирана партията за участие в изборите за общински съветници в община Куклен на 23 октомври 2011 г. с пълното и наименование „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". С решение № 17 от 24.08.2011 г. на ОИК - Куклен, партията е регистрирана за участие в изборите за кмет на община Куклен на 23 октомври 2011 г. с пълното си наименование „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", но в обжалваните решения, третиращи изписване наименованието на партията в бюлетината, е допуснато, в разрез с изискването на чл. 95, ал. 3, т. 1 от ИК да се изпише съкратеното наименование на  партията „ВМРО - НИЕ".

Пред Централната избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. са регистрирани политическите партии „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Тези политически партии са представили към заявлението си за регистрация заверени от СГС преписи на решенията за първоначалната им регистрация и от решенията за настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване. Политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" е първоначално регистрирана с решение № 371 от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО. Промени в наименованието на партията не са извършвани. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е променила наименованието си с решение от 26.02.2010 г., като преди това наименованието е било „БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" с първоначална регистрация на партията с решение от 01.07.2003 г. по ф.д. № 6309/2003 г. на СГС - ФО.

Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗПП не допуска политически партии, чиито наименования повтарят наименованието или абревиатурата на други партии, регистрирани преди тях, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. Параграф 2 от ПЗР на ЗПП предвижда субсидиарно приложение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за неуредените в специалния закон въпроси. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗЮЛНЦ наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.

Централната избирателна комисия намира за недопустимо и в противоречие с цитираните императивни законови правила политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да използва абревиатурата на регистрирана преди нея в регистъра на СГС друга политическа партия. Единствено партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" може да използва своето пълно или съкратено наименование при изписването си в бюлетината. Използването в заявлението на абревиатурата „ВМРО - НИЕ" въвежда в заблуждение избирателя относно действително изписаната в бюлетината политическа партия. Общинската избирателна комисия не е извършила проверка на заявлението в разглежданата по-горе насока, като е постановила начин на изписване на партията с абревиатура в противоречие на закона.

Обжалваните решения на ОИК следва да бъдат отменени изцяло, като Общинската избирателна комисия след проверка на заявлението и приложените към същото документи и при съобразяване на настоящото решение да укаже в 3-дневен срок на представляващия партията да подаде нужните документи за отстраняване на констатираните непълноти.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Отменя решение № 33 от 26 август 2011 г. на ОИК в община Куклен, област Пловдив.

Отменя решение № 34 от 26 август 2011 г. на ОИК в община Куклен, област Пловдив.

Задължава ОИК в община Куклен, област Пловдив, да даде указания на представляващия партията в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения