Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 662-МИ
София, 2 септември 2011 г.

ОТНОСНО: жалба на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решения № 62, 63 и 64 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № 570 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 62 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил, с което е регистрирана коалиция „КЮСТЕНДИЛ" за участие в изборите за кмет на община Кюстендил на 23 октомври 2011 г., решение № 63 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил, с което е регистрирана коалиция „КЮСТЕНДИЛ" за участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил на 23 октомври 2011 г., и решение № 64 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил, с което е регистрирана коалиция „КЮСТЕНДИЛ" за участие в изборите за кмет на кметство в с. Багренци, с. Богослов, с. Горна Гращица, с. Николичевци, с. Пиперков чифлик,  с. Слокощица, с. Соволяно, с. Шишковци, с. Ябълково, община Кюстендил, на 23 октомври 2011 г.

Жалбоподателят твърди, че с оспорените решения ОИК - Кюстендил, неправилно е регистрирала местна коалиция с наименование „КЮСТЕНДИЛ", в състава на която е включена ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", приемайки за валидно представеното споразумение за създаване на местна коалиция, в което партията е изписана с абревиатура „ВМРО - НИЕ". В жалбата се навеждат и доводи за наличие на порок на волята при сключване на споразумението, който не може да бъде саниран, и представеното споразумение за създаване на коалицията е недействително.

Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена при наличие на правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт и в предписания от закона срок, а по същество е неоснователна. С решение № 62 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил, е регистрирана коалиция „КЮСТЕНДИЛ" за участие в изборите за кмет на община Кюстендил на 23 октомври 2011 г., решение № 63 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил, е регистрирана коалиция „КЮСТЕНДИЛ" за участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил на 23 октомври 2011 г., и решение № 64 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил, е регистрирана коалиция „КЮСТЕНДИЛ" за участие в изборите за кмет на кметство в с. Багренци, с. Богослов, с. Горна Гращица, с. Николичевци, с. Пиперков чифлик,  с. Слокощица, с. Соволяно, с. Шишковци, с. Ябълково, община Кюстендил, на 23 октомври 2011 г.

Видно от приложените към преписката доказателства - решение за образуване на коалиция „КЮСТЕНДИЛ" от 24.08.2011 г., в състава на същата влиза ПП „ВЯРА МОРАЛ ОТГОВОРНОСТ РОДОЛЮБИЕ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", изписана с пълното си наименование. От представените в община Кюстендил заявления от коалицията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. е видно, че е заявена за регистрация коалиция „КЮСТЕНДИЛ", в състава на която влиза и ПП „ВЯРА МОРАЛ ОТГОВОРНОСТ РОДОЛЮБИЕ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", където е изписано пълното наименование на партията. В същите заявления коалицията е заявила наименованието й да бъде изписано в бюлетината „КЮСТЕНДИЛ".

Правилно и законосъобразно предвид разпоредбата на чл. 95, ал. 3, т. 1 от ИК при подаване на заявленията за регистрация на коалицията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. коалицията е заявила наименование за регистрация и за изписване в бюлетината „КЮСТЕНДИЛ", като същото не противоречи на императивните правила за наименованията по чл. 77, ал. 1 от ИК. В настоящия случай наименованието на коалицията не повтаря абревиатурата или наименованието на включената в състава й ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО".

Обжалваните решения на ОИК следва да бъдат потвърдени изцяло, като правилни и законосъобразни, а подадената жалба да бъде отхвърлена като неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение подадената жалба с вх. № 570 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера - пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решения № 62, 63 и 64 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения