Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 661-МИ
София, 2 септември 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Жоро Радоев Цветков срещу решение № 20 от 28.08.2011 г. на ОИК в община Своге, Софийска област

Постъпила е жалба с вх. № 559 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Жоро Радоев Цветков, общински ръководител на ПП „ГЕРБ", Своге, срещу решение № 20 от 28.08.2011 г. на ОИК - Своге, с което е регистрирана местна коалиция от партии „Христо Йовов и „Обединени за общината" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г., за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г. и за участие в изборите за кметове на кметства на 23 октомври 2011 г.

Жалбоподателят твърди, че с решение № 20 от 28.08.2011 г. ОИК - Своге, неправилно в нарушение на Изборния кодекс е регистрирала местна коалиция, в състава на която влизат следните партии: партия „Съюз на демократичните сили", коалиция „Общност на демократичните сили", партия „Политически клуб Екогласност", партия „Обединена социалдемокрация", партия „Политическо движение Евророма" и партия „Българска социалдемокрация". Наведени са твърдения, че в представените от ОИК - Своге, от коалицията заявления и приложените документи по чл. 95, ал. 6, изр. 1 от ИК е налице явна фактическа грешка при изписването на наименованието на коалиция от партии, регистрирана в ЦИК, и участваща в състава на местната коалиция, като вместо коалиция „Общност на демократичните сили" е изписано партия „Общност на демократичните сили", каквато няма в правния мир. След даване на указание от ОИК - Своге, за отстраняване на тези нередовности в ОИК - Своге, на 28.08.2011 г. са представени нови документи, в които явната фактическа грешка е отстранена. Твърди се, че в представеното пред ОИК - Своге, ново решение (коалиционно споразумение) положените подписи под споразумението се различават от положените подписи в решението (коалиционно споразумение) от 25.08.2011 г., поради което у жалбоподателя възниква основателно съмнение за авторството на подписите, положени върху новото решение.

В жалбата се прави искане за назначаване на графологична експертиза със задача да се изискат образци от подписите и да се извърши сравнителен анализ на подписите, положени в решението за образуване на местна коалиция от 25.08.2011 г. и в новопредставеното решение на следните лица - представители по пълномощие на партиите и коалициите от състава на местната коалиция, както следва: Филип Симеонов Кирев - представител на ПП „СДС", Николай Андреев Тодоров - представител на КП „ОДС", Людмила Божидарова Петрова - представител на ПП „Политически клюб Екогласност", Милен Ангелов Ганев - представител на ПП „Обединена социалдемокрация", Венцислав Младенов Атанасов - представител на ПП „Политическо движение Евророма", Преслав Асенов Георгиев - представител на ПП „Земеделски народен съюз", Христо Георгиев Йовов - представител на местна коалиция от партии „Христо Йовов „Обединение за общината". Прави се и искане за извършване на проверка на пълномощията на Филип Симеонов Кирев като представител на ПП „СДС", както и обстоятелството редовно и в съответствие с изискванията на ЗЗД и ИК ли е преупълномощил той за представител на ПП „СДС" Юлиян Леков. На същото основание да се извърши проверка отнемани ли са представителните права на представителя на регионалната организация на ПП „СДС" в гр. Своге Веселин Запрянов и кой е компетентен съгласно Устава на ПП „СДС" да определи представителя на партията в местната коалиция и въобще да вземе решение за участието на партията в тази местна коалиция.

Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена при наличие на правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт и в предписания от закона срок, а по същество е неоснователна.

С решение № 20 от 28.08.2011 г. на ОИК - Своге, е регистрирана местна коалиция от партии „Христо Йовов и „Обединени за общината" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г., за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г. и за участие в изборите за кметове на кметства на 23 октомври 2011 г. Към преписката са приложени: решението за образуване на местна коалиция от партии/коалиция от партии, регистрирани в ЦИК „Христо Йовов и „Обединени за общината" от 25.08.2011 г., подписано от редовно упълномощени представители на участващите в състава на местната коалиция „Христо Йовов и „Обединени за общината", партии и коалиция от партии; пълномощни от представляващите партиите и коалицията от партии в полза на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция от 25.08.2011 г.

Извън правомощията на ЦИК е да извършва проверка и назначава експертиза за автентичността на подписите, положени от упълномощените представители под решението от 25.08.2011 г. за образуване на местна коалиция „Христо Йовов и „Обединени за общината". Централната избирателна комисия следва да зачете доказателствената сила на представените пред ОИК - Своге, документи - решение от 25.08.2011 г. и пълномощни в полза на лицата, подписали решението. Поисканите в жалбата действия са от компетентността на разследващите органи по НПК. В допълнение следва да се отбележи, че към жалбата са приложени и доказателства за предприети действия от компетентните органи - образувана е прокурорска преписка № 1033/11 г. по описа на РП - Своге.

Обжалваното решение на ОИК следва да бъде потвърдено изцяло, като правилно и законосъобразно, а подадената жалба да бъде отхвърлена като неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение подадената жалба с вх. № 559 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Жоро Радоев Цветков, общински ръководител на ПП „ГЕРБ", Своге, срещу решение № 20 от 28.08.2011 г. на ОИК - Своге, с което е регистрирана местна коалиция от партии „Христо Йовов и „Обединени за общината" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г., за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г. и за участие в изборите за кметове на кметства на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения