Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 660-МИ
София, 2 септември 2011 г.

ОТНОСНО: жалба против решение № 142-КМ от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в Столична община

Постъпила е жалба с вх. № 590 от 31.08.2011 г. на ЦИК от Сияна Лалова Никова, представляваща инициативен комитет в състав Сияна Лалова Никова, Надежда Кирилова Стойчева и Любомира Пламенова Гергинова за издигане на Лало Стойков Ников за независим кандидат за общински съветник в Столична община, срещу решение № 142-КМ от 28.08.2011 г. на ОИК - Столична община, с което е отказана регистрация на инициативния комитет поради липса на удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, представляващо инициативния комитет, съгласно чл. 97, ал. 8, т. 5 от ИК.
В жалбата жалбоподателят твърди, че обслужващата банка не желае да поеме ангажимент във връзка с изразходването на средствата по банковата сметка на името на представителя на инициативния комитет. Към жалбата е приложено удостоверение в оригинал, изх. № 266 от 31.08.2011 г., изд. от Юробанк И Еф Джи България АД, от което е видно, че на името на Сияна Лалова Никова има открита банкова сметка BG 80 BPBI 7940 10 68471301 на 26.08.2011, като лицето е заявило желание да използва сметката за предизборна кампания.
Централната избирателна комисия намира постъпилата в срок жалба за допустима, а разгледана по същество - за основателна, поради следното:
От предоставената преписка от ОИК - Столична община, във връзка с регистрацията на инициативен комитет за издигане на Лало Стойков Ников за независим кандидат за общински съветник в Столична община, е видно, че в 14,25 ч. на 28.08.2011 г. под № 45 в регистъра на партиите/коалиции от партии/инициативни комитети е вписан ИК за издигане на Лало Стойков Ников за независим кандидат за общински съветник в Столична община. Като приложени документи в регистъра са вписани: заявление с вх. № 9600-162/28.08.2011 г.; решение за създаване на ИК; заявление (образец от подписи); декларация по чл. 97, ал. 8, т. 3 - 3 броя; декларация по чл. 97, ал. 8, т. 4 - 3 броя; удостоверение от Юробанк И ЕФ Джи за новооткрита банкова сметка; декларация относно откритата банкова сметка. В регистъра в графа „Забележки" не е вписано даването на указания от ОИК за отстраняване на непълноти по отношение представените документи.
От представените от ОИК - Столична община, документи по преписката Централната избирателна комисия установи, че Сияна Лалова Никова - представляваща инициативния комитет, е подала 2 броя заявления за регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатура на общински съветник (Приложение № 27 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове). Първото заявление не е подписано, а второто съдържа подписи на участващите в инициативния комитет три лица, като подписите са положени в самото начало на заявлението, където са посочени имената и личните данни на участващите в инициативния комитет лица. На гърба на второто заявление има нотариална заверка на подписите. Липсва и подпис на представляващата инициативния комитет в края на заявлението. Отделни образци от подписи не са представени, въпреки изискването на чл. 97, ал. 8, т. 2 от ИК. В допълнение, въпреки че в регистъра на партиите/коалиции от партии/инициативни комитети, попълван от ОИК - Столична община, е посочено, че е подадено удостоверие за новооткрита банкова сметка, в действителност в приложените документи към заявлението се намира разпечатка с подпис и печат за номер на банкова сметка на името на Сияна Лалова Никова, разкрита на 26.08.2011 г., без посочване на специално предназначение на тази сметка.
Централната избирателна комисия намира, че правилно Общинската избирателна комисия не е счела предоставената разпечатка за банкова сметка за валидно удостоверение по смисъла на чл. 97, ал. 8, т. 5 от ИК за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания. В същото време ОИК - Столична община, в изпълнение на разпоредбата на чл. 97, ал. 9 от ИК, преди да постанови отказ за регистрация с решение № 142-КМ от 28.08.2011 г., е следвало да укаже на представляващия инициативния комитет да отстрани непълнотите в документите.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 142-КМ от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия - Столична община, с което е отказана регистрация на инициативен комитет в състав Сияна Лалова Никова, Надежда Кирилова Стойчева и Любомира Пламенова Гергинова за издигане на Лало Стойков Ников за независим кандидат за общински съветник в Столична община в изборите на 23 октомври 2011 г.
Задължава ОИК - Столична община, да даде указания на представляващия инициативния комитет в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти в представените документи: да бъдат представени съответно ново заявление, подписано от представляващия инициативния комитет, спесимени от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет, както и удостоверение по смисъла на чл. 97, ал. 8, т. 5 от ИК за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения