Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 66-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пловдив с вх. № ЕП-05-10 от 28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 25.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава  на Районната избирателна комисия в Шестнадесети район Пловдив, поради което съставът на РИК в Шестнадесети район - Пловдив, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Пловдив предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Шестнадесети район - Пловдив, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Николова Чингарова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Николаев Карамфилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радина Бойчева Петрова
СЕКРЕТАР: Димитър Петков Керин
ЧЛЕНОВЕ: Николай Тодоров Михалков
Димитър Георгиев Димитров
Гергана Лъвова Николова
Евгени Атанасов Атанасов
Петя Ленива Бакалова
Спас Атанасов Шуманов
Наум Китанов Китанов
Петя Георгиева Манева
Владимир Петров Докторов
Владимир Петров Петров
Вера Антонова Аврионова
Мехмед Асан Асан
Крум Антонов Сираков
Румен Тодоров Исов
Константин Атанасов Костадинов

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

161-ЕП/

Календар

Решения