Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 656-ПВР/МИ
София, 2 септември 2011 г.

ОТНОСНО: предизборната кампания по радио- и телевизионните оператори в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 128, чл. 129, чл. 132, чл. 134, ал. 2, чл. 137, ал. 3, чл. 138 - 149 от Изборния кодекс 

 

Р Е Ш И:

 

1. Предизборната кампания в програмите на радио- и телевизионните оператори започва на 23 септември 2011 г. и приключва в 24,00 часа на 21 октомври 2011 г.

2. Предизборната кампания се води на български език.

 

Българска национална телевизия и Българско национално радио

3. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват предизборната кампания под формата на обръщения, клипове, хроники, диспути и други форми, изрично договорени в споразуменията по т. 6.

4. Програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио не могат да се използват за целите на предизборната кампания извън времето, определено за горепосочените форми.

5. Редът за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР се определя от ЦИК чрез жребий за всяка една поотделно.

Провеждат се два самостоятелни жребия - за представяне на кандидатите в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове.

Жребият се провежда в присъствието на кандидатите, упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и представители на БНТ и на БНР не по-късно от 22 септември 2011 г. (31 дни преди изборния ден).

6. Генералните директори на БНТ и БНР съвместно с упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирани в ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и съвместно с упълномощени представители на партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК в изборите за общински съветници и кметове, подписват отделни споразумения. В споразуменията се определя времето на излъчване на отделните форми на предизборна кампания в програмите на БНТ и БНР; други форми на предизборна кампания, освен обръщения, клипове, хроники и диспути; времетраенето и броят на клиповете на партиите, коалициите от парти и инициативните комитети; условията на тяхното изработване (в случаите, когато техническата изработка се възлага на БНТ и БНР); екипите, формите, темите на диспутите и времето на тяхното излъчване и други условия.

Подписаните споразумения се изпращат от ръководствата на БНТ и БНР на ЦИК за одобряване не по-късно от 21 септември 2011 г.

Централната избирателна комисия одобрява постъпилите споразумения не по-късно от 22 септември 2011 г.

 

7. Ръководствата на БНТ и БНР са длъжни да спазват принципите на равенство и обективност при отразяване на проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в информационните си емисии.

В споразумението между ръководствата и представителите на политическите партии и коалиции може да бъде предвидено предизборните прояви да се отразяват само в хрониките и клиповете.

8. В предизборната кампания, излъчвана в програмите на БНТ и БНР се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.

Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник в изборите.

 

Обръщения и Клипове

 

9. Предизборната кампания в програмите на БНТ и БНР при провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката започва и завършва с обръщения на кандидатските двойки с продължителност до три минути за всяка от тях.

При произвеждане на втори тур при избори за президент и вицепрезидент на републиката кандидатите имат право да отправят обръщения в програмите на БНТ и БНР в последния ден на предизборната кампания между двата тура в рамките на десет минути, като поредността се определя чрез жребий по ред, определен от Централната избирателна комисия.

Времето на излъчването на обръщенията се определя по споразумение между генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.

Обръщенията не се заплащат от кандидатите.

10. Предизборната кампания в изборите за общински съветници и кметове по БНТ и БНР започва с встъпителни клипове и завършва със заключителни клипове на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети с продължителност до една минута.

Времето на излъчването им се определя по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.

Встъпителните и заключителни клипове се излъчват след предварителното им заплащане по тарифа, приета с ПМС № 217/ 22.07.2011 г. на Министерския съвет на Република България.

11. В предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване в тяхна полза.

Времетраенето на клиповете, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите и коалициите.

12. Клиповете по т. 11 се предоставят от упълномощени представители на регистрираните за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.

Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

Излъчването на клипа на отделна партия, коалиция или инициативен комитет се заплаща предварително по тарифа, приета с ПМС № 217 от  22.07.2011 г.

 

Хроники

13. Хрониките се излъчват ежедневно и отразяват предизборните прояви на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии и инициативни комитети .

14. Хрониките се обособяват в два блока - единият за парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени („ГЕРБ", „Коалиция за България", „Движение за права и свободи", „Синя коалиция", „Атака" и „Национално движение за стабилност и възход") и вторият - за извънпарламентарните партии и коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати, при спазване на принципа на равнопоставеност.

15. Времетраенето на излъчването за всяка отделна партия, коалиция от партии и инициативен комитет е до една минута.

16. Времето за  излъчване на блоковете с хроники се определя по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и на упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати.

17. Продължителността на излъчване на хрониката на отделна партия, коалиция от партии и инициативен комитет предварително се заплаща по тарифа, приета с ПМС № 217 от 22.07.2011 г.

 

Диспути

18. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за не по-малко от три диспута по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 180 минути.

19. Най-малко половината от времето на диспутите се предоставя на регистриралите кандидати парламентарно представени партии и коалиции от партии („ГЕРБ", „Коалиция за България", „Движение за права и свободи", „Синя коалиция", „Атака") и на партията, която не е парламентарно представена, но има членове в Европейския парламент („Национално движение за стабилност и възход"), а останалата част от времето - на извънпарламентарните партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати, по споразумение.

Времето на участниците се разпределя по равно.

20. В един диспут времето, предоставено за участие на извънпарламентарна партия или коалиция от партии, или на инициативен комитет, не може да бъде по-голямо от времето за участие на парламентарно представена партия или коалиция от партии.

21. Диспутите могат да се проведат и с едновременното участие на кандидати на всички партии, коалиции от партии и инициативни комитети. В един диспут участва само по един представител на партиите и коалициите от партии или техен кандидат.

22. При произвеждане на втори тур при избори за президент и вицепрезидент на републиката в периода между двата тура по взаимна договореност в определеното програмно време по БНТ и БНР кандидатите могат да провеждат диспут с времетраене до 60 минути. Изявите не се заплащат.

 

Регионални радио- и телевизионни центрове

23. Програмите на регионалните радио- и телевизионни центрове се използват от инициативните комитети и от партиите и коалициите в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР.

24. Регионалните  радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за диспути между представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

25. Редът за участие в диспутите се определя от ОИК чрез жребий не по-късно от 22 септември 2011 г. (31 дни преди изборния ден).

26. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на регионалните радио- и телевизионните центрове и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

27. Предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети по тарифа, приета с ПМС № 217 от 22.07.2011 г.

Заплащането се извършва преди излъчване на съответното предаване.

 

Предоставяне на време от други електронни медии

28. Електронни медии, с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове, могат да предоставят време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени.

29. Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по т. 28 не по-късно от 12 септември 2011 г. (40 дни преди изборния ден). Заплащането се извършва предварително.

30. Условията, редът и тарифите по т. 29 се изпращат на Сметната палата и се предоставят на ЦИК - за електронна медия с национален обхват, и на общинските избирателни комисии - за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от 12 септември 2011 г. (10 дни преди началото на предизборните излъчвания.

 

Нарушаване на реда при провеждане на кампанията

31. Кандидатите и партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

32. Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

33. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите от партии и инициативните комитети - чрез лицата, които ги представляват, или упълномощени от тях лица, могат да подават жалби в срок до 24 часа след излъчването на съответното предаване.

34. Жалбите се подават до:

а) Централната избирателна комисия - за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, както и когато нарушението е извършено в повече от един изборен район;

б) общинската избирателна комисия, по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.

35. Във всички аудио- и аудиовизуални материали трябва да се съдържа недвусмислено и разбираемо гласово или визуално послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

36. Не могат да се излъчват под каквато и да е форма, включително и скрита такава (чрез използване на разнообразни форми за внушения и асоциации за определени парти и коалиции и др.), резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите в деня за размисъл (22 октомври 2011 г.) до обявяване края на изборния ден (21,00 ч. на  23 октомври 2011 г.).

37. Резултатите от социологически проучвания в изборния ден (exit poll) се оповестяват след 19.00 ч. на 23 октомври 2011 г.

38. Забраните по т. 35 и 36 се отнасят и в случаите на провеждане на втори тур.

39. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията от партии или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи  в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар, с не по-продължително времетраене.

40. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия, като уведомява жалбоподателя.

41. Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден незабавно, и постановява решение, което не подлежи на обжалване.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения