Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 655-НС
София, 29 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, подписано от Николай Нанков Ненчев в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 17 на 29 септември 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 27.09.2021 г. от СГС, VI-19 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.
 2. Удостоверение № 48-00-1056 от 27.09.2021 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за 2018, 2019 и 2020 г.
 3. Образец от подписа на представляващия партията.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Банков документ от „Банка ДСК“ АД от 29.09.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
 6. Удостоверение с рег. № 3026-20-01441 от 27.09.2021 г. от „Банка ДСК“ АД за актуална банкова сметка.
 7. Името на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4507 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 9. Пълномощно в полза на Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП БЗНС.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 135 ИК и раздел ІV, т. 18 от Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: ПП БЗНС

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1076-МИ / 20.01.2022

  относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

 • № 1075-НС / 20.01.2022

  относно: заявление от Лулчо Станиславов Георгиев с искане за необявяването му за избран за народен представител от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 1074-МИ / 20.01.2022

  относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

 • всички решения