Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 654-ПВР/НС
София, 29 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов – представляващи коалицията, заведено под № 6 на 29 септември 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Политическо споразумение за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ от 29.09.2021 г. между партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ и партия „Зелено движение“ за създаване на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява заедно от съпредседателите Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов.

 1. Удостоверения за актуално правно състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, издадени на 17.09.2021 г. и на 23.09.2021 г. от СГС, VI-1 състав, по ф.д. № 18/2017 г.
 2. Удостоверения за актуално правно състояние на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“, издадени на 20.09.2021 г. от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.
 3. Удостоверения за актуално правно състояние на партия „Зелено движение“, издадени на 21.09.2021 г. от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 622/2008 г.
 4. Удостоверения от 21.09.2021 г. и 24.09.2021 г. на Сметната палата на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 5. Удостоверения от 23.09.2021 г. и 27.09.2021 г. на Сметната палата на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 6. Удостоверения от 21.09.2021 г. на Сметната палата на партия „Зелено движение“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 7. Образец от подписа на представляващия партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“.
 8. Образец от печата на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“.
 9. Образец от подписа на представляващия партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“.
 10. Образец от печата на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“.
 11. Образци от подписите на представляващите партия „Зелено движение“ – 2 броя.
 12. Образец от печата на партия „Зелено движение“.
 13. Образци от подписите на представляващите коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 броя. Коалицията няма печат.
 14. Банкови документи – 2 бр. от „Уникредит Булбанк“ АД от 29.09.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за всеки вид избор.
 15. Удостоверение от „Уникредит Булбанк“ АД от 24.09.2021 г. за актуална банкова сметка на името на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.
 16. Списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 17. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3400 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 18. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на 7800 избиратели и 200 електронни документа, в които са положени квалифицирани електронни подписи – общо заявени 8000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетините по следния начин: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Централната избирателна комисия намира, че са изпълнени изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно чл. 142 ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетините е: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1076-МИ / 20.01.2022

  относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

 • № 1075-НС / 20.01.2022

  относно: заявление от Лулчо Станиславов Георгиев с искане за необявяването му за избран за народен представител от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 1074-МИ / 20.01.2022

  относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

 • всички решения