Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 654-МИ
София, 1 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Кръстьо Петров – областен координатор на ПП „АТАКА” – Ямбол, срещу решения № 94 и 95 от от 27.08. 2011 г. на ОИК в община Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № 536 от 29.08.2011 г. на ЦИК от Кръстьо Петров, пълномощник на ПП „АТАКА", срещу решения № 94 и 95 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Ямбол, област Ямбол, с които е допусната промяна в решения № 4 и № 5 от 19.08.2011 г. на ОИК - Ямбол. С обжалваните решения е извършена промяна в състава на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за кмет на община Ямбол и общински съветници в община Ямбол на 23.10.2011 г., като е допуснато включването на ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" в състава на регистрираната с решения № 4 и № 5 от 19.08.2011 г. местна коалиция от партии,
Жалбоподателят твърди, че има нарушение при приемане на документите за регистрация на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", както и че вече имало издадено решение на ОИК - Ямбол за регистрацията на същата коалиция.
В хода на производството по реда на чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс са събрани копия от документите по преписката за постановяване на решения № 4 - МИ и № 5-МИ от 19.08.2011 г. на ОИК - Ямбол, както следва: решения № 4 и № 5 от 19.08.2011 г. на ОИК - Ямбол; заявления с вх. № 1 от 19.08.2011 г. на ОИК - Ямбол за регистрация на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА" за участие в изборите за кмет на община Ямбол и общински съветници в община Ямбол; решение за образуване на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА" и за определяне на лицето, което да я представлява, обективирани в протокол от 19.08.2011 г.; образец от подписа на представляващия коалицията; пълномощни на лицата, представляващи партиите, включени в състава на коалицията; решения и удостоверения за регистрация на партиите от състава на местната коалицип в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове; писмо от Обединена Българска банка" ЕАД.
На Централната изборателна комисия са представени копия от документите по преписката за постановяване на решения № 94-МИ и № 95-МИ от 27.08.2011 г. на ОИК - Ямбол, както следва: заявление с вх. № 19 от 25.08.2011 г. на ОИК - Ямбол, от местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" и заявление с вх. № 26 от 25.08.2011 г. на ОИК - Ямбол за промяна в състава на коалицията от партии; решение за промяна в местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА" с включване на партии: ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" в коалицията и за определяне на лицето, което да я представлява, обективирани в протокол от 25.08.2011 г ; пълномощни на лицата, представляващи партиите, които се включват в състава на коалицията; решения и удостоверения за регистрация на същите партии в състава на местната коалицип в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове.
Жалбата е допустима за разглеждане, а разгледана по същество - основателна. Жалбата е подадена на 29.08.2011 г., а обжалваните решения са постановени два дни преди тази дата. Независимо че не са събрани доказателства относно обявяването на решението, жалбата следва да се счита подадена в срок - срокът за обжалване на решението при обявяването му по реда на чл. 33, ал. 2 от ИК изтича на 30.08.2011 г., а жалбата е подадена преди това. Заявленията, подадени на 25.08.2011 г., по същество представляват заявления за промени в състава на местна коалиция от партии, както правилно е приела и ОИК - Ямбол. Същите са направени в срока за регистрация на партии и коалиции от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове. Общинската избирателна комисия в община Ямбол неправилно е приела приложеното към заявленията от 19.08.2011 г. писмо от Обединена българска банка за удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава на коалицията партии, каквото е изискването на чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК.
На основание чл. 26, ал. 5, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия при произвеждане на избори за общински съветници и кметове упражнява контрол върху регистрацията на партиите, коалициите от партии, инициативните комитети и кандидатите в общинската избирателна комисия. Като е допуснала регистрация на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", за участие в изборите за кмет на община Ямбол и общински съветници в община Ямбол с решение № 4-МИ и № 5-МИ от 19.08.2011 г., а след това е допуснала промени в така регистрираната коалиция, изразяващи се във включването на три нови партии в нея - ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", с решение № 94-МИ и № 95-МИ от 27.08.2011 г. Общинската избирателна комисия в община Ямбол е допуснала нарушение на чл. 95, ал. 5, т. 6 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното решения № 4-МИ и № 5-МИ от 19.08.2011 г. и решения № 95-МИ и № 95-МИ от 27.08.2011 г. на ОИК в община Ямбол следва да бъдат отменени, а Общинската избирателна комисия - да даде указания на местната коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", да представи в срока по чл. 95, ал. 6 от ИК удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава й партии, която ще обслужва само предизборната кампания.
За пълнота на изложението следва да се отбележи, че в решение № 95-МИ от 27.08.2011 г. на ОИК в община Ямбол е допусната очевидна техническа грешка, изразяваща се в следното: в диспозитива на решението погрешно е изписано, че се допуска промяна в състава на регистрираната с решение № 4-МИ от 19.08.2011 г. на ОИК в община Ямбол, местна коалиция за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. Общинската избирателна комисия в община Ямбол е регистрирала местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" за участие в изборите за общински съветници с решение № 5-МИ от 19.08.2011 г., а с решение № 4-МИ от 19.08.2011 г. е регистрирала същата коалиция за участие в изборите за кмет.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 1, чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решения № 4-МИ и № 5-МИ от 19.08.2011 г. и решения № 94-МИ и № 95-МИ от 27.08.2011 г. на ОИК в община Ямбол.
Указва на Общинска избирателна комисия в община Ямбол да даде на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" указания да представи удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от участващите в състава й партии в 3-дневен срок.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения