Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 652-ПВР/НС
София, 29 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от Валери Симеонов, Цветан Манчев и Георги Вълчев – представляващи коалицията, заведено под № 7 на 29 септември 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Валери Симеонов, Цветан Манчев и Георги Вълчев заедно и поотделно.

 1. Удостоверения за актуално правно състояние на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“, издадени на 19.09.2021 г. от СГС, VI-2 състав, по ф.д. № 358/2011 г.
 2. Удостоверения за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“, издадени на 15.09.2021 г. и 16.09.2021 г. от СГС, VI-10 състав, по ф.д. № 53/2002 г.
 3. Удостоверения за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, издадени на 20.09.2021 г. от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 6553/2006 г.
 4. Удостоверения № 48-00-957 и № 48-00-958 от 21.09.2021 г. на Сметната палата на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 5. Удостоверения № 48-00-939 от 17.09.2021 г. и № 48-00-942 от 21.09.2021 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 6. Удостоверения № 48-00-1020 и № 48-00-985 от 23.09.2021 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 7. Образец от подписа на представляващия партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“.
 8. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“.
 9. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“.
 10. Образец от печата на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“
 11. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“
 12. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“.
 13. Образци от подписите на представляващите коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ Валери Симеонов, Цветан Манчев и Георги Вълчев.
 14. Банков документ от „Уникредит Булбанк“ АД от 28.09.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
 15. Банков документ от „Уникредит Булбанк“ АД от 28.09.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
 16. Удостоверение от 28.09.2021 г. от „Уникредит Булбанк“ АД за открита банкова сметка на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“за обслужване на предизборната кампания.
 17. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 18. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3460 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, съгласно чл. 135, ал. 4 ИК и раздел ІV, т. 18 от Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г.  на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. за регистрация на партия „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1216-НС / 05.08.2022

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1215-НС / 05.08.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

 • № 1214-НС / 05.08.2022

  относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

 • всички решения