Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 65-НС
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Бургас с вх. № НС-05-83\24 от 17.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 14.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Михаил Димитров Хаджиянев

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емине Хасан Иляз

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Кънчев Михов

ЕГН

СЕКРЕТАР:

Нели Димитрова Гюмова

ЕГН

ЧЛЕНОВЕ:

Наталия Здравкова Минкова

ЕГН

 

Силвия Стоянова Желева

ЕГН

 

Пламена Танева Апостолова

ЕГН

 

Таня Иванова Стоянова-Рангелова

ЕГН

 

Павлин Стоянов Иванов

ЕГН

 

Гергана Петрова Стоянова

ЕГН

 

Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

ЕГН

 

Божан Желязков Божанов

ЕГН

 

Кина Атанасова Шереметова

ЕГН

 

Красимира Георгиева Русева

ЕГН

 

Росица Велчева Димова

ЕГН

 

Милен Петров Господинов

ЕГН

 

Христина Стаматова Хаджиатанасова

 

ЕГН

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

88-НС/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения