Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 65-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Враца с вх. № ЕП-05-15/28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал.2, 3 и 4 от ИК и протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски, поради което съставът на РИК в Десети район - Кюстендилски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Кюстендил предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23март 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Любомиров Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодорка Петкова Илиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владислав Кирилов Лехчански
СЕКРЕТАР Андрей Емилов Благоев
ЧЛЕНОВЕ: Константин Димов Дингозов
Десислава Светлозарова Стойнева
Димитрина Георгиева Христова
Мирослава Александрова Александрова
Симеонка Асенова Велкова-Манова
Цветанка Емилова Харалампиева
Ирина Красимирова Янакиева
Илиян Георгиев Хаджийски
Миленка Цекова Стоянова
Емилия Иванова Луканова-Георгиева
Силвия Димитрова Овчаренска

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

87-ЕП/

223-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения