Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 649-ПВР/МИ
София, 1 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Разлог, област Благоевград, назначена с Решение № 403-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-509/01.09.2011 г. от кмета на община Разлог Красимир Герчев за промени в състава на Общинската избирателна комисия в община Разлог. Към писмото са приложени: предложение от Ведат Мустафа Хюсеин - областен председател на „Движение за права и свободи" - Благоевград, члена на комисията Мария Крумова Щерянова да бъде заменена с Иван Маринов Прешелков; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Иван Маринов Прешелков; молба от Мария Крумова Щерянова за освобождаването й като член на ОИК в община Разлог и пълномощно на Ведат Мустафа Хюсеин.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Разлог, област Благоевград, Мария Крумова Щерянова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Разлог, област Благоевград, Иван Маринов Прешелков, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения