Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 648-МИ
София, 22 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долни чифлик, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/43/ от 21 август 2019 г. от кмета на община Долни чифлик, област Варна, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Долни чифлик. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Долни чифлик, област Варна, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тихомир Стаменов Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дияна Тодорова Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Данко Нинов Дачев
СЕКРЕТАР: Елена Крумова Енева
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Събев Събев
  Гергана Стаменова Стаменова
  Марин Енев Караиванов
  Неделчо Илиев Янков
  Йовка Райкова Янева
  Живко Стоянов Николов
  Атанаска Иванова Георгиева
  Назиф Сабриев Назифов
  Илка Василева Тенева
  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения