Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 646-ПВР/НС
София, 29 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, подписано от Петър Москов и Цветан Цветанов – представляващи коалицията, заведено под № 4 на 29 септември 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ от 27.09.2021 г. между партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ и партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за съвместно `участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Петър Стефанов Москов и Цветан Генчев Цветанов заедно и поотделно.

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ от 23.09.2021 г., издадено от СГС, VI-18 състав, по ф.д. № 33/2020 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/ от 24.09.2021 г., издадено от СГС, VI-11 състав, по ф.д. № 33/2019 г.
 3. Удостоверение изх. № 48-00-1043 от 24.09.2021 г. на Сметната палата на партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за внесен от партията финансов отчет за 2020 г.
 4. Удостоверение изх. № 48-00-1047 от 27.09.2021 г. на Сметната палата на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за внесени от партията финансови отчети за 2019 и 2020 г.
 5. Образец от подписа на представляващия партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“.
 6. Образец от печата на партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“.
 7. Образец от подписа на представляващия партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.
 8. Образец от печата на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.
 9. Образци от подписите на представляващите коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“. Коалицията няма печат.
 10. Банкови документи от „Първа инвестиционна банка“ АД от 28.09.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за всеки вид избор.
 11. Удостоверение от 28.09.2021 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД за банкова сметка на името на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
 12. Декларация за името и длъжността на лицето, което ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 13. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 5144 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетините по следния начин: НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА

От протокол вх. № ПВР-04-03-25 от 29 септември 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетините е: НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения