Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 643-ПВР/НС
София, 29 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ от Николай Симеонов Малинов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 18 на 29 септември 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверения за актуално правно състояние на партията, издадени на 28.09.2021 г. от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 606/2009 г.
  2. Образец от подписа на представляващия партията.
  3. 3. Образец от печата на партията.
  4. 4. Удостоверения от 29.09.2021 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
  5. 5. Банкови документи – 2 бр., издадени от „Юробанк България“ АД от 28.09.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
  6. 6. Удостоверения от 27.09.2021 г., издадени от „Юробанк България“ АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
  7. 7. Имената на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
  8. Списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на 3032 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетините по следния начин: РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, съгласно чл. 135, ал. 4 ИК и раздел ІV, т. 18 от Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г.  на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. за регистрация на партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетините е: РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения