Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 643-МИ
София, 21 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\10 от 20 август 2019 г. от кмета на община Бяла, област Варна, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има избрани членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Бяла. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Иванова Ценова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Симеонова Борянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Щерева Йонкова
СЕКРЕТАР: Цветелина Георгиева Минчева
ЧЛЕНОВЕ:   Ася Асенова Железарова
  Елка Николова Добрева
  Русанка Иванова Томова
  Лилия Димитрова Драгнева
  Добринка Янкова Янева
  Василена Тодорова Баналиева
  Даниела Костадинова Лазарова
  Сияна Стоянова Стоянова
  Недко Балинов Балинов
  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения